Kategoria: Zamówienia publiczne

Wpis

ŚOA.AK.331.2.3.2022.Up – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.3.2022.UpII. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalnośćŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.III. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie idostarczenie (wraz z wniesieniem) na własny koszt i ryzyko, do siedzibyŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach materiałów promującychdziałalność jednostki. Wszystkie dostarczone materiały muszą być nowe,wymaganej jakości. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówieniaoznacza, że wszystkie elementy, z...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.19.2022.US – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.19.2022.USII. Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.III. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługęterapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Wstronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówieniabędą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione powyżej 7 rokużycia z terenu...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.2.2022.Up – Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.2.2022.UpII. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do siedzibyŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzeczZamawiającego własności następującego sprzętu komputerowego:a)1 zestawu komputerowego all-in-one,b)2 notebooków,c)1 zestawu głośników do komputera 2.0,d)1 pakietu oprogramowania biurowego.Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i nie był używany,wolny od wad fizycznych i prawnych, nie być...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.18.2022.US – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.18.2022.USII. Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.III. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługęterapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Wstronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.Uczestnikami zamówienia będą dzieci zgłoszone do przysposobienia iprzysposobione powyżej 7 roku życia z terenu...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.1.2022.Up -Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2022.UpII. Nazwa zamówienia: Sukcesywną dostawę materiałów biurowych doŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.III. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowychwraz z wniesieniem do siedziby Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017),ul. Graniczna 29 oraz:a.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13Bb.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:Modrzewskiego 12c.Oddziału ds. adopcji wspierania...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.17.2022.US – Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwa adopcyjnego, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.17.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowymprzygotowaniui przeprowadzeniu kampanii społecznej promującej ideę rodzicielstwaadopcyjnego, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych” , składająca się z następujących etapów:1)Etap I- Opracowanie koncepcji kreatywnej i strategicznej kampanii, tj:1.1Koncepcji kreatywnej tj. spójnej idei całej kampanii (jedna liniakreatywna dla materiałów graficznych,...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.16.2022.US – Usługa realizacji treningu zastępowania złości wramach projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2022.US Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 40 godzindydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) treningu zastępowaniazłości dla rodzin adopcyjnych. Trening będzie składał się z 20 godzinspotkań (5 spotkań x 4 godziny dydaktyczne) dla każdej z dwóch grup, wtym 2 spotkań dla dzieci i 3 spotkań dla dzieci i...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.15.2022.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2022.US Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych naterenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie idostarczenie w wyznaczonym czasiei w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków, na które składająsię:– składniki przerw kawowych – 970 porcji,– składniki obiadów (drugie danie+ napój) – 910 porcji.Zamawiający zakłada, iż w 2022 roku wykorzysta 485...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.14.2022.US – Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.14.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko –gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzebyorganizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.13.2022.US – Usługa realizacji superwizji indywidualnej i grupowejw ramach projektu pn. „ W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.13.2022.US 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 50 sesji superwizjiindywidualnej (1 sesja = 45 minut) oraz 30 sesji superwizji grupowej (1sesja = 45 minut) dla pracowników ośrodków adopcyjnych (psychologów ipedagogów) w formie spotkań online.2.Celem superwizji indywidualnej i grupowej będzie rozwiązywanietrudności merytorycznychi emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniemprzez niego pracy...

Skip to content