Kategoria: Zamówienia publiczne

Home » Zamówienia publiczne
Wpis

ŚOA.AK.331.1.6.2023 – Świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.6.2023II. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” .III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej przez Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”. Konferencja odbędzie się w dniu 5 września 2023...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.1.2023 – Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2023II. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki dosiedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzeczZamawiającego własności:a)2 zestawów komputerowych all-in-one,b)1 drukarki monochromatycznej duplex.2.Przedmiot zamówienia powinien:– być fabrycznie nowy i nieużywany,– wolny od wad fizycznych i prawnych,– nie być obciążonym żadnym prawem osób trzecich oraz– nie podlegać...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.5.2023 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023 Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługęterapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Wstronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówieniabędą dzieci zgłoszone do przysposobienia i...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.4.2023 – Świadczenie usług cateringowychpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przezŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych naterenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie idostarczenie w wyznaczonym czasiei w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków w formie zimnegobufetu.2.Liczba posiłków, jaką przewiduje Zamawiający to 525 porcji w formiezimnego bufetu.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcjipolegającego na zwiększeniu do 10%...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.3.2023 – Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznychoraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji działań wprojekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.3.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko –gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzebyorganizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.2.2023.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzeniazajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramachprojektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzinzegarowych zajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dziecii/lub młodzieży w ramach projektu„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone doprzysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczyzastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwaśląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.1.2023.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2023.USII. Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.III. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji 100 sesji (1 sesja =ok. 50 minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dlauczestników projektu pod nazwą„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na terenie Katowic lubinnego miasta województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie o Rybniku w roku 2023

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymaniaczystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,Częstochowie i Rybniku w roku 2023 podzielona na 3 części:a) Część I – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniachzajmowanych przez Oddział w Bielsku-Białej,...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.5.2022.Up – Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.5.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego OśrodkaAdopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych, świadczona wdniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,oraz w sytuacjach awaryjnych, w wymiarze 30 godzin miesięcznie.Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie obowiązywania umowy wsiedzibie Zamawiającego oraz Oddziałów zamiejscowych.Przez sytuację...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.4.2022.Up – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w roku 2023

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2022.UpII. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym izagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach orazOddziałów zamiejscowych w roku 2023.III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dlaŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej29 oraz:a)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej(43-300) przy ulicy Modrzewskiego 12,b)Oddziału ds. adopcji i...

  • 1
  • 2
  • 9
Skip to content