Kategoria: Zamówienia publiczne

Home » Zamówienia publiczne
Wpis

ŚOA.AK.331.2.4.2023 – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2023II. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalnośćŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego.III. Przedmiotem zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie idostarczenie (wraz z wniesieniem) na własny koszt i ryzyko, do siedzibyŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach materiałów promującychdziałalność jednostki. Projekty graficzne poszczególnychproduktów/artykułów zostaną przygotowane przez Wykonawcę na podstawiewytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jestdo przygotowania co najmniej dwóch...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.3.2023 – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych doŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.3.2023II. Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych doŚląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.III. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowychwraz z wniesieniem do siedzibyŚląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29 oraz:a. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13Bb. Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:Modrzewskiego 12c. Oddziału...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.2.2023 – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.2.2023II. Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dodrukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego wKatowicachIII. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z wniesieniem)materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne do drukareki urządzeń wielofunkcyjnych były fabrycznie nowe. Pod pojęciem„fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne nie używane,nie uszkodzone, w...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.6.2023 – Świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.6.2023II. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” .III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługęjednodniowej konferencji organizowanej przez Śląski Ośrodek Adopcyjny wKatowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”. Konferencja odbędzie się w dniu 5 września 2023...

Wpis

ŚOA.AK.331.2.1.2023 – Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2023II. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki dosiedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzeczZamawiającego własności:a)2 zestawów komputerowych all-in-one,b)1 drukarki monochromatycznej duplex.2.Przedmiot zamówienia powinien:– być fabrycznie nowy i nieużywany,– wolny od wad fizycznych i prawnych,– nie być obciążonym żadnym prawem osób trzecich oraz– nie podlegać...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.5.2023 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023 Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługęterapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Wstronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówieniabędą dzieci zgłoszone do przysposobienia i...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.4.2023 – Świadczenie usług cateringowychpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przezŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych naterenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie idostarczenie w wyznaczonym czasiei w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków w formie zimnegobufetu.2.Liczba posiłków, jaką przewiduje Zamawiający to 525 porcji w formiezimnego bufetu.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcjipolegającego na zwiększeniu do 10%...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.3.2023 – Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznychoraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji działań wprojekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.3.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko –gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzebyorganizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.2.2023.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzeniazajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramachprojektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzinzegarowych zajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dziecii/lub młodzieży w ramach projektu„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone doprzysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczyzastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwaśląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.1.2023.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2023.USII. Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.III. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji 100 sesji (1 sesja =ok. 50 minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dlauczestników projektu pod nazwą„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na terenie Katowic lubinnego miasta województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości...

  • 1
  • 2
  • 9
Skip to content