Działalność ośrodka

Home » Działalność ośrodka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ośrodek adopcyjny ma wyłączną kompetencję w prowadzeniu procedur adopcyjnych, dlatego osoby zainteresowane przysposobieniem dziecka powinny skontaktować się z jednym z ośrodków adopcyjnych.

W województwie śląskim funkcjonuje  Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach (ŚOA), który  jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną z dniem 1 lipca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr VI/19/10/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Do kompetencji ŚOA należy realizacja zadań przewidzianych  dla ośrodka adopcyjnego ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. prowadzenie procedur adopcyjnych oraz Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach z terenu województwa śląskiego oczekujących na przysposobienie, przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.  W skład ŚOA wchodzą trzy oddziały zamiejscowe:  w Bielsku-Białej, Rybniku, Częstochowie.

Zadanie prowadzenia procedur adopcyjnych realizowane jest także na terenie województwa przez niepubliczne ośrodki adopcyjne: Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu oraz Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu.

Głównym celem ośrodków adopcyjnych jest zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną. Zaangażowani w pracę ośrodków adopcyjnych specjaliści, tj. psycholodzy i pedagodzy prowadzą działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest w szczególności:

 • przygotowanie do roli rodzica adopcyjnego, m.in. poprzez szkolenie;
 • pomoc w napisaniu wniosku do sądu z prośbą o adopcję oraz poradnictwo w zakresie adopcji;
 • towarzyszenie na każdym etapie procedury adopcyjnej, w tym towarzyszenie w trakcie pierwszego spotkania z dzieckiem;
 • sprawowanie nadzoru nad okresem osobistej styczności z dzieckiem;
 • opieka i wsparcie zawiązanych rodzin adopcyjnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
 • opieka i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka.

ŚOA jest także realizatorem projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, poddziałania 9.2.7 – „Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do:

 • dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych;
 • kandydatów na rodziców adopcyjnych;
 • rodziców adopcyjnych;
 • pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują w szczególności:

 • ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci;
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz wsparcie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych;
 • turnusy i kursy terapeutyczne oraz warsztaty dla rodzin adopcyjnych;
 • szkolenia, warsztaty i treningi podnoszenie kompetencji pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji;
 • działania edukacyjne i upowszechniające, w tym m.in. kampania społeczna dotycząca FAS/FASD oraz publikacja poświęcona zaburzeniom neurorozwojowym.
Skip to content