Deklaracja dostępności

Home » Deklaracja dostępności

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej soa-katowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego soa-katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.07.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone  przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  TK-MED Sp. z o. o.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Należą do nich:

 • TAB (idź do przodu),
 • Shift+TAB (idź do tyłu),
 • Enter (wybierz),
 • Esc (wyjdź/zamknij),
 • Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane, przewiń stronę)
 • strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej osrodek@soa-katowice.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ośrodka osrodek@soa-katowice.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność  architektoniczna

Siedziba Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach mieści się przy ul. Granicznej 29 w Katowicach, w budynku B na I piętrze.  W siedzibie znajduje się sekretariat pełniący funkcje kancelaryjne.

Z uwagi na specyfikę działalności  Ośrodka  adopcyjnego wizyty klientów najczęściej  umawiane są wcześniej  (np. telefonicznie) na konkretny dzień i godzinę.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek posiada oznaczenia dróg ewakuacji.

Pomieszczenia Ośrodka oznaczone są tabliczkami informacyjnymi.

Ośrodek nie zapewnia  dostępności tłumacza języka migowego w siedzibie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Wjazd lub dojście do siedziby Ośrodka adopcyjnego w budynku B od ul. Granicznej 29 w Katowicach

Aby dostać się do budynku B przechodzi się chodnikiem dla pieszych lub przejeżdża drogą wewnętrzną prowadzącą przez budynek A (pierwszy budynek od strony ul. Granicznej). Wjazd przez budynek A jest bez bramy wjazdowej lecz ma szlaban. Na budynku A oraz przed wejściem do budynku B znajduje się tablica urzędowa z nazwą  Ośrodka. Tablica na budynku A zawiera strzałkę z kierunkowskazem, pokazującym gdzie znajduje się siedziba Ośrodka.

Oznakowany pojazd osoby niepełnosprawnej może skorzystać z  parkingu wewnętrznego między budynkiem A i B (należącego do właściciela budynku). Do osoby niepełnosprawnej wychodzi portier z budynku A, otwiera szlaban i pomaga doprowadzić na wolne miejsce parkingowe samochód osoby niepełnosprawnej (parking wewnętrzny nie dysponuje odrębnym i oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych).

Siedziba  Ośrodka adopcyjnego w budynku B

Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia przez obszar kontroli budynku B – portiernię (znajdującą się na parterze),  w godzinach pracy Ośrodka.

Budynek B umożliwia wjazd dla osób  na wózkach (brak schodów zewnętrznych, drzwi zewnętrzne do budynku nie są zamykane). Osoba niepełnosprawna może dodatkowo skorzystać z pomocy portiera lub pracownika Ośrodka  (po wykonaniu telefonu do Ośrodka).

W budynku B na parterze znajdują się dwie windy, którymi można dojechać przed wewnętrzne drzwi Ośrodka na I piętrze. Windy zawierają wskaźnik pokazujący piętra (piętrowskazywacz) oraz wydają sygnały dźwiękowe przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Toalety dostępne dla klientów znajdują się na I piętrze tuż przy windzie po lewej stronie od wejścia do Ośrodka.

Na I piętro prowadzą też szerokie schody z poręczami (bez urządzeń technicznych  ułatwiających ich pokonanie).

Drzwi do Ośrodka (zabezpieczone domofonem i kodem otwierającym zamek) otwiera pracownik zawiadomiony  przez domofon. Domofon dostępny na wysokości osoby na wózku znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi wewnętrznych. Korytarz na I piętrze jest szeroki i do każdego pokoju Ośrodka  można wjechać wózkiem. Przy drzwiach do pokoi znajdują się tabliczki informacyjne z nazwą komórki organizacyjnej Ośrodka i nazwiskami pracowników.

Skip to content