Deklaracja dostępności

Wrz 23, 2020

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej soa-katowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego soa-katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone  przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej:

 • strona główna – alt+h lub alt+shift+h
 • kontakt – alt+k lub alt+shift+k
 • o nas – alt+o lub alt+shift+o
 • adopcja – alt+a lub alt+shift+a
 • aktualności – alt+n lub alt+shift+n

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej osrodek@soa-katowice.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ośrodka osrodek@soa-katowice.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.