Rekrutacja

Home » Rekrutacja

 

 

 

Rekrutacja na formy wsparcia realizowane w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualnie prowadzimy nabór do udziału w następujących formach wsparcia:

WSPARCIE DLA DZIECI ZGŁOSZONYCH OO PRZYSPOSOBIENIA I PRZYSPOSOBIONYCH:

Nazwa działania EEG BIOFEEDBACK
Grupa docelowa: Dzieci/młodzież zgłoszone do przysposobienia i przysposobione powyżej 7 roku życia zamieszkujące na terenie województwa śląskiego.
Cel: Niwelowanie zaburzeń zachowania, zaburzeń koncentracji i uwagi, a także apatii i stanów lękowych u dzieci.
Forma realizacji: Terapia będzie prowadzona w formie indywidualnych spotkań i będzie obejmowała:
ANALIZĘ DIAGNOSTYCZNĄ obejmującą badanie kwalifikacyjne do terapii EEG, wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka, analizę dokumentacji medycznej, wykonanie serii pomiarów, analizę zapisu EEG, trening próbny i opracowanie indywidualnego planu terapii,
SPOTKANIA TRENINGOWE  EEG BIOFEEDBACK.
Miejsce realizacji: Bytom
Liczba dostępnych miejsc: 5 miejsc
Termin realizacji: Terapia będzie prowadzona do 10 września 2023 roku, w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem.
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
Nazwa działania TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA (CRANIO-SACRALNA)
Grupa docelowa: Dzieci/młodzież zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego.
Cel: Poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego oraz redukowanie występujących w ciele napięć, będących konsekwencją traumatycznych doświadczeń dzieci, jak również eliminowanie negatywnych skutków stresu.
Forma realizacji: Terapia będzie prowadzona w formie indywidualnych spotkań.
Miejsce realizacji: Bytom
Liczba dostępnych miejsc: 5 miejsc
Termin realizacji: Do 31 sierpnia 2023 roku, w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem.
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
Nazwa działania DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ HIPERKINETYCZNYCH ORAZ DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z ADHD
Grupa docelowa: Dzieci/młodzież zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego.
Cel: Celem działań diagnostycznych będzie ocena funkcjonowania i trudności występujących u dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych pod kątem zagrożenia występowania u nich zaburzeń hiperkinetycznych. Działania terapeutyczne mają przyczynić się do ułatwienia funkcjonowania dzieciom z ADHD oraz redukowania ewentualnych trudnych zachowań.
Forma realizacji: Diagnoza w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych przeprowadzana zostanie na podstawie międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)  i będzie obejmowała m.in.:
– Szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka;
– Analizę dokumentacji dot. dziecka;
– Obserwację zachowań dziecka oraz przeprowadzenie badań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi diagnostycznych, dopasowanych do wieku dzieci, np. testu MOXO i/lub kwestionariuszy CONNERS 3 i/lub testu ciągłego wykonywania (CPT) i/lub innych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce ADHD;
– Sporządzenie opinii z wynikami diagnozy oraz zaleceniami do dalszego postępowania i rekomendacjami dot. proponowanych form terapii;
– Spotkanie konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na którym omówienie  zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
Działania terapeutyczne ukierunkowane będą na łagodzenie objawów oraz ułatwienie funkcjonowania i adaptacji dziecku z ADHD.
Miejsce realizacji: Chorzów
Liczba dostępnych miejsc: 5 miejsc
Termin realizacji: Do 10 września 2023 roku, w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem.
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
Nazwa działania DIAGNOZA W KIERUNKU ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU ORAZ DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z ASD
Grupa docelowa: Dzieci/młodzież zgłoszone do przysposobienia i przysposobione zamieszkujące na terenie województwa śląskiego.
Cel: Celem działań diagnostycznych będzie ocena stanu rozwoju i funkcjonowania dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych pod kątem zagrożenia występowania u nich zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także ustalenie planu pracy terapeutycznej z dzieckiem. Działania terapeutyczne mają przyczynić się do minimalizowania trudności dzieci z ASD związanych z ich deficytami oraz redukowania ewentualnych trudnych zachowań.
Forma realizacji: Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu przeprowadzana zostanie na podstawie kryteriów międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10)  i będzie obejmowała m.in.:
– Szczegółowy wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
– Analizę dokumentacji dot. dziecka;
– Obserwację diagnostyczną dziecka prowadzoną m.in. z wykorzystaniem protokołu ADOS-2;
– Ocenę rozwoju dziecka przy wykorzystaniu testu PEP-3-PL lub Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) lub innego narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju dziecka;
– Sporządzenie opinii z wynikami diagnozy oraz zaleceniami do dalszego postępowania i rekomendacjami dot. proponowanych form terapii;
– Spotkanie konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na którym omówienie  zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i/lub pracy z dzieckiem.
Działania terapeutyczne ukierunkowane będą na niwelowanie najistotniejszych trudności występujących u dzieci z ASD, związanych z występowaniem u niech deficytów społecznych oraz w obszarze komunikacji.
Miejsce realizacji: Chorzów
Liczba dostępnych miejsc: 4 miejsca
Termin realizacji: Do 10 września 2023 roku, w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych wsparciem.
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl

WSPARCIE DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH I KANDYDATÓW NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH:

Co? Warsztaty pn. BUDOWANIE WIĘZI W RODZINIE
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego z dziećmi w wieku od 4 do 10 lat
Kiedy i gdzie? Spotkanie 1: 15 kwietnia 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 3 czerwca 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym? Zajęcia dla rodziców:
Więź i jej znaczenie w rozwoju dziecka
Wzorce przywiązania jako wewnętrzne modele operacyjne
Czynniki determinujące jakość relacji przywiązania
Charakterystyka bezpiecznego stylu przywiązania i czynniki sprzyjające budowaniu bezpiecznej więzi z dzieckiem
Budowanie poczucia akceptacji, stabilizacji i bezpieczeństwa u dziecka
Zaburzenia relacji przywiązania i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka
Jak pomóc dziecku z pozabezpiecznym stylem przywiązania
Pytania i odpowiedzi dotyczące budowania więzi w rodzinie adopcyjnej – panel dyskusyjny dla rodziców umożliwiający wymianę własnych doświadczeń moderowany przez trenerów.

Zajęcia dla dzieci:
Zajęcia animacyjne w tym gry i zabawy edukacyjne i zespołowe etc.
Moja rodzina i ja
Zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dotyczące emocji i radzenia sobie z nimi

W ramach zajęć przewidziano dużą ilość pracy wspólnej rodziców i dzieci. 
Z kim? Anna Piekacz – psycholog, diagnosta FAS, terapeuta INPP, terapeuta w modelu NARM, trener, wykładowca akademicki
Bożena Religa – pedagog, diagnosta FAS, trener, terapeuta SI
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona.
Co? Warsztaty pn. BEHAWIORALNE TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI DZIECKA
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie? Spotkanie 1: 25 marca 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 1 kwietnia 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym? Na czym polega terapia behawioralna?
Behawioralna analiza zachowań – dlaczego dziecko powtarza pewne zachowania?
Kiedy rodzic sam może pomóc dziecku, a kiedy potrzebna jest pomoc specjalistyczna?
Zastosowanie narzędzi behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dziecka (nadpobudliwość, agresja, nieposłuszeństwo itp.):
– skuteczne wydawanie poleceń
– system przywilej – zasada – konsekwencja
– pochwały
– system żetonowy
– kodeks złości.
Z kim? Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy, pedagog, terapeuta, oligofrenopedagog, trener, wykładowca akademicki
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona
Co? Warsztaty pn. SAMOREGULACJA I ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – WARSZTATY DLA RODZIN ADOPCYJNYCH
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat.
Kiedy i gdzie? Spotkanie 1: 20 maja 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 27 maja 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 3: 3 czerwca 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym? Warsztaty dla rodziców:
Samoregulacja – czym jest w przypadku rodzica i dziecka?
Mechanizmy powstawania stresorów
Emocje – jak je rozpoznawać, nazywać i jak sobie z nimi radzić?
Zarządzanie sobą w stresie, strategie i metody redukcji stresu rodzica i dziecka
Jak wspierać dziecko w przeżywaniu trudności i napięć oraz towarzyszyć mu w przeżywaniu silnych emocji?
Budowanie samoświadomość dziecka,,wspieranie identyfikacji stanów emocjonalnych
Wzmacnianie poczucia akceptacji, stabilizacji i bezpieczeństwa u dziecka, budowanie bliskości z dzieckiem
Błędne strategie zachowania – z czego między innymi wynika nieodpowiednie zachowanie dzieci i jak sobie z nim radzić?
Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w procesie wychowania dzieci
Techniki relaksacji i odbudowania zasobów energetycznych

Warsztaty dla dzieci:
Stres i emocje – z czym to się je? – zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dotyczące samoregulacji, emocji i stresu
Zajęcia animacyjne w tym gry i zabawy edukacyjne i zespołowe etc.
Z kim? Joanna Dejko – psycholog, trener, coach 
Lidia Lech – pedagog, trener
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona
Co? WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie? Spotkanie 1: 4 marca 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
Spotkanie 2: 20 maja 2023 r. (sobota) – 8 godzin dydaktycznych – Katowice
O czym? „Świat” dziecka adoptowanego – przeżycia, trudności  i motywacje
Jak pomóc dziecku zaadoptować się do nowego otoczenia?
Jak odnaleźć się w nowej roli?
„Pułapki rodzicielstwa” – zapominanie o relacji partnerskiej na rzecz relacji rodzicielskiej, trudności w godzeniu ról, pomiędzy uległością a asertywnością w relacji z dzieckiem
Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji?
Jak skutecznie budować więź ze zranionym dzieckiem?
Z kim? Anna Piekacz – psycholog, diagnosta FAS, terapeuta INPP, terapeuta w modelu NARM, trener, wykładowca akademicki
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona
Co? WARSZTATY ROZWOJOWE DLA PAR
Dla kogo? Warsztaty adresowane są do kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenu województwa śląskiego
Kiedy i gdzie? 15-16 kwietnia 2023 r. (sobota-niedziela) – 16 godzin dydaktycznych – warsztaty wyjazdowe
O czym? NVC w komunikacji z partnerem/partnerką
Wyrażanie, rozumienie i kontrola emocji
Jak stres i inne trudne emocje wpływają na nasze zachowanie i jak można wesprzeć partnera w takiej sytuacji?
„Fochy” i uszczypliwości czyli o biernej agresji w związku
Asertywność w związku
Jak znaleźć równowagę pomiędzy autonomią i bliskością w relacji?
Pojawienie się dziecka a zmiana w relacji partnerskiej
Z kim? Agnieszka Szeptuch – psycholog, psychoterapeuta, coach, trener grupowy
Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2023 roku. Należy je przesłać na adres: projekt@soa-katowice.pl
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona

 

Skip to content