Projekt

Home » Projekt

Cele projektu i planowane efekty

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków EFS. Jego celem jest Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie do dnia 30 września 2023 roku ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W ramach projektu usługami społecznymi objętych zostanie co najmniej 350 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Efektem realizacji projektu będzie również wsparcie min. 100 miejsc świadczenia usług społecznych, które będą kontynuować swoją działalność po jego zakończeniu.

Grupy docelowe projektu

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do:

  • dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych;
  • kandydatów na rodziców adopcyjnych;
  • rodziców adopcyjnych;
  • pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano różnorodne formy wsparcia dla jego uczestników. Należą do nich m.in.:

  • ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci;
  • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz specjalistyczne konsultacje a także wsparcie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych;
  • turnusy oraz kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych;
  • grupy wsparcia i coaching rodzicielski;
  • szkolenia, warsztaty i treningi podnoszące kompetencje pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji;
  • działania edukacyjne, w tym m.in. kampania społeczne dotycząca promocji idei adopcji oraz publikacja informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Realizacja projektu potrwa do 30 września 2023 roku. Jego wartość wynosi 3 258 306,50 zł, z czego 2 769 560,52 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content