Projekt

Home » Projekt

Cele projektu i planowane efekty

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, który współfinansowany jest ze środków EFS. Jego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych poprzez opracowanie, upowszechnienie oraz wdrożenie do dnia 31.12.2021 roku kompleksowych, ponadstandardowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i szkoleniowych w obszarze adopcji, a także wspieranie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W ramach projektu usługami społecznymi objętych zostanie co najmniej 350 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Efektem realizacji projektu będzie również wsparcie min. 25 miejsc świadczenia usług społecznych, które będą kontynuować swoją działalność po jego zakończeniu.

Grupy docelowe projektu

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do:

 • dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych;
 • kandydatów na rodziców adopcyjnych;
 • rodziców adopcyjnych;
 • pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano różnorodne formy wsparcia dla jego uczestników. Należą do nich m.in.:

 • ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci;
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz wsparcie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych;
 • turnusy oraz kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych;
 • dodatkowe wsparcie psychologiczne dla kobiet sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
 • szkolenia, warsztaty i treningi podnoszące kompetencje pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji;
 • działania edukacyjne, w tym m.in. kampania społeczne dotycząca FAS/FASD oraz publikacja poświęcona zaburzeniom neurorozwojowym.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2021 roku. Jego wartość wynosi 4 650 000,00 zł, z czego 3 952 500,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane jest m.in. do:

 • dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych;
 • kandydatów na rodziców adopcyjnych;
 • rodziców adopcyjnych;
 • pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano różnorodne formy wsparcia dla jego uczestników. Należą do nich m.in.:

 • ponadstandardowe, specjalistyczne usługi diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci;
 • poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz wsparcie szkoleniowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz rodziców adopcyjnych;
 • turnusy oraz kursy terapeutyczne dla rodzin adopcyjnych;
 • dodatkowe wsparcie psychologiczne dla kobiet sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
 • szkolenia, warsztaty i treningi podnoszące kompetencje pracowników ośrodków adopcyjnych oraz innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji;
 • działania edukacyjne, w tym m.in. kampania społeczne dotycząca FAS/FASD oraz publikacja poświęcona zaburzeniom neurorozwojowym.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2021 roku. Jego wartość wynosi 4 650 000,00 zł, z czego 3 952 500,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content