Wojewódzki Ośrodek Adpocyjny filia w Częstochowie

O nas

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Naszym podstawowym działaniem jest zapewnienie opieki zastępczej dzieciom (z uregulowaną sytuacją prawną), które tej opieki potrzebują, poprzez znalezienie im rodziny adopcyjnej.

Ponadto do naszych zadań należy:

 • pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne
 • szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne
 • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci i rodziców adopcyjnych
 • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla kobiet ciężarnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Historia

Miejski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17b powołany został dn. 01.07.1999 r. Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 115/XI/99 z dnia 31.05.1999 r.

Z dniem wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. od 01.01.2012 r. Miejski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy uległ likwidacji. W jego miejsce Marszałek Województwa Śląskiego powołał Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie. Ośrodek powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17B.

Adopcja

Przysposobienie – między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

 • Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra,
 • Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego,
 • Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

W obecnym stanie prawnym istnieją trzy rodzaje adopcji (przysposobienia)

 • przysposobienie pełne,
 • przysposobienie pełne nierozwiązywalne (całkowite),
 • przysposobienie niepełne,

Adopcja pełna gdy rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej przez sąd. Adopcja ta, z ważnych przyczyn może być rozwiązana (na wniosek rodziców adopcyjnych lub samego dziecka).

Adopcja całkowita (pełna nierozwiązywalna) gdy matka/rodzice biologiczni dobrowolnie zrzekli się przed sądem władzy rodzicielskiej i wyrazili zgodę „in blanco” na adopcję dziecka przez nieznane im osoby

Adopcja niepełna poprzez adopcję dziecko zyskuje jedynie rodziców i ich nazwisko, nie zrywa natomiast więzów prawnych (niekiedy też faktycznych), z rodziną biologiczną.

Przysposobienie niepełne stosuje się w praktyce bardzo rzadko i w przypadkach, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Nadrzędnym celem przysposobienia jest dobro dziecka.

Procedura
 1. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne
 3. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny
 4. Szkolenie warsztatowe

Przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego.

 1. Dobór rodziny do dziecka, a nie dziecka do rodziny, na podstawie określenia potrzeb dziecka.
 2. Różnica wieku między przysposabiającymi, a przysposabianym nie powinna przekraczać 40 lat.
 3. Kandydatem na rodzinę adopcyjną może zostać osoba samotna lub osoby pozostające w związku małżeńskim (wspólnie przysposobić dziecko mogą tylko małżonkowie);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalający na sprawowanie opieki rodzicielskiej, potwierdzony zaświadczeniami lekarskimi;
 6. Źródło dochodu pozwalające na zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

 • podanie o adopcję do Ośrodka Adopcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do przyjęcia dziecka;
 • życiorysy małżonków/życiorys osoby starającej się o przysposobienie dziecka;
 • odpis zupełny aktu małżeństwa / odpis zupełny aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o źródłach dochodu – zeznanie podatkowe oraz inne dokumenty wskazujące źródła dochodu;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia małżonków/osoby starającej się o przysposobienie dziecka stwierdzające możliwość opieki nad dzieckiem;
 • wspólne zdjęcie rodzinne;
 • inne dokumenty, np. zaświadczenie o leczeniu specjalistycznym.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zgromadzenia innych dokumentów niż wymienione, które mogą mieć wpływ na ustalenie, czy kandydaci dają rękojmię należytego wychowania i właściwej opieki nad dzieckiem.

Pomoc dla kobiet w ciąży

Jeśli jesteś w nieoczekiwanej ciąży i nie wiesz czy będziesz mogła wychowywać dziecko, pamiętaj:

Możesz zgłosić się do Ośrodka Adopcyjnego, jeszcze w trakcie ciąży.

Otrzymasz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Wraz z pracownikami Ośrodka będziesz miała czas, aby zastanowić się nad swoją sytuacją życiową i rozważyć możliwości wyjścia z sytuacji, w której się znalazłaś.

Możesz po porodzie w szpitalu skontaktować się z Ośrodkiem Adopcyjnym.

Po porodzie możesz opuścić szpital i pozostawić tam dziecko. Ty będziesz mogła podjąć procedurę powierzenia dziecka do adopcji. Pracownicy ośrodka adopcyjnego pomogą Ci załatwić sprawy formalno – prawne. Możesz też ponownie rozważyć możliwość przejęcia opieki nad dzieckiem.

Zrzeczenie – tak popularnie mówi się o oddaniu dziecka do adopcji. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym (art. 119 § 1 k.r.o) to wyrażenie zgody przez rodziców biologicznych na przysposobienie dziecka bez wskazywania osoby przysposabiającego. Zrzeczenia dokonuje się przed Sędzią Sądu Rodzinnego. Zgodę na adopcję dziecka można wyrazić najwcześniej 43 dni po jego urodzeniu (6 tygodni). Należy mieć przy sobie dowód osobisty i akt urodzenia dziecka.

Możesz pozostawić dziecko w „oknie życia”

Dając mu szansę na przeżycie, a w przyszłości na znalezienie dla niego rodziny. „Okno życia” to miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, nie narażając go na niebezpieczeństwo – dziecko trafia do szpitala na oddział noworodków, gdzie przechodzi badania, a o jego dalszym losie decydują sąd i ośrodek adopcyjny.