ŚOA.AK.331.2.3.2022.Up – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.3.2022.Up
II. Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalność
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
III. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie i
dostarczenie (wraz z wniesieniem) na własny koszt i ryzyko, do siedziby
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach materiałów promujących
działalność jednostki. Wszystkie dostarczone materiały muszą być nowe,
wymaganej jakości. Termin „nowe” użyty w opisie przedmiotu zamówienia
oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot
zamówienia nie były wcześniej używane. Projekty graficzne poszczególnych
produktów/artykułów zostaną przygotowane przez Wykonawcę na podstawie
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
do przygotowania co najmniej dwóch wariantów layouta artykułów
(kalendarza ściennego trójdzielnego, kalendarza książkowego, długopisu,
torby materiałowej, teczki kartonowej oraz kartki świątecznej z kopertą)
zawierających propozycje kompozycji graficznej wraz z tekstem (przy czym
wariant nie może ograniczać się jedynie do zmiany kolorystyki projektu,
stylu czcionki itp.) i przedstawi je Zamawiającemu, który dokona wyboru
jednego z nich. Projekty poszczególnych produktów muszą zawierać
logotypy graficzne dostarczone przez Zamawiającego:
a)    Logotyp Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach,
b)    Logotyp Województwa Śląskiego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne
V. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 grudnia 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38962
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 listopada 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content