ŚOA.AK.331.2.4.2022.Up – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w roku 2023

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2022.Up
II. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym dla Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz
Oddziałów zamiejscowych w roku 2023.
III. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (40-017) przy ul. Granicznej
29 oraz:
a)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej
(43-300) przy ulicy Modrzewskiego 12,
b)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Częstochowie
(42-200) przy ulicy Jana III Sobieskiego 17B,
c)Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny z siedzibą w Rybniku
(44-200) przy ulicy Miejskiej 13B,
w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania nadanych przez
Zamawiającego przesyłek pocztowych, przemieszczania i doręczania ich
adresatom oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od 01.01.2023r. do
31.12.2023r. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe i
obejmują usługę odbioru korespondencji, polegająca na przewozie
przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich
nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i
zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego Oddziałów od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
64110000-0 – Usługi pocztowe,
64112000-4 – Usługi pocztowe dot. listów,
64113000-1 – Usługi pocztowe dot. paczek.
V. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 grudnia 2022r., godz. 08:00.

https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39257

Skip to content