Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027 – przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy. Więcej informacji w Ogłoszeniu naboru.

Termin składania ofert: od  30-11-2022 do  07-12-2022

Załączniki:

  1. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027.
  2. Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027.
Skip to content