Ogłoszenie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr  2163/379/VI/2022  z dnia  30.11.2022 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Termin składania ofert: od 30-11-2022 do  23-12-2022

Załączniki:

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027.
  2. Wzór oferty.
  3. Przykładowe zadania ośrodka adopcyjnego oraz zasady jego funkcjonowania.
  4. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027.
  5. Formularz zgłoszeniowy osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027.
  6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom społecznym.
Skip to content