Author: SOA Katowice (SOA Katowice)

Home » Archives for SOA Katowice
Wpis

ŚOA.AK.331.2.1.2023 – Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2023II. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki dosiedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzeczZamawiającego własności:a)2 zestawów komputerowych all-in-one,b)1 drukarki monochromatycznej duplex.2.Przedmiot zamówienia powinien:– być fabrycznie nowy i nieużywany,– wolny od wad fizycznych i prawnych,– nie być obciążonym żadnym prawem osób trzecich oraz– nie podlegać...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.5.2023 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023 Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługęterapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Wstronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówieniabędą dzieci zgłoszone do przysposobienia i...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.4.2023 – Świadczenie usług cateringowychpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przezŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych naterenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie idostarczenie w wyznaczonym czasiei w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków w formie zimnegobufetu.2.Liczba posiłków, jaką przewiduje Zamawiający to 525 porcji w formiezimnego bufetu.3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcjipolegającego na zwiększeniu do 10%...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.3.2023 – Świadczenie usług hotelarsko – gastronomicznychoraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby organizacji działań wprojekcie „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.1.3.2023 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarsko –gastronomicznych oraz zapewnienie sal szkoleniowych na potrzebyorganizacji działań w projekcie „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaŚląskiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne,Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi...

Rekrutacja na szkolenia
Wpis

Rekrutacja na szkolenia dla przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie prowadzony jest nabór na następujące tematy szkoleniowe: Work life balance – redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Termin:...

Plakat kampanii
Wpis

#Rozmawiaj#Reaguj – kampania społeczna PKDP

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) realizuje kampanię społeczną pt. „#Rozmawiaj#Reaguj”. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii...

Wpis

ŚOA.AK.331.1.2.2023.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzeniazajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramachprojektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo ŚląskieŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzinzegarowych zajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dziecii/lub młodzieży w ramach projektu„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone doprzysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczyzastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwaśląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada...

Wpis

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zakończenia działalności przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zostało zlecone Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz...

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
Wpis

Rekrutacja do udziału w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i rodziców adopcyjnych organizowanych w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Dysponujemy również ostatnimi wolnymi miejscami na działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych. Szczegółowe...

nabór na stanowisko psychologa
Wpis

Nabór na stanowisko psychologa

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach poszukuje psychologów do pracy w Oddziale ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej oraz w Rybniku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://soakat.bip.gov.pl/search/joboffers/

Skip to content