Rozstrzygniecie otwartego  konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12.01.2023 roku rozstrzygnął otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023 – 2027.

Spośród 3 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne.

Wyniki zakończonego konkursu:

1. Lista rankingowa ofert ocenionych merytorycznie wraz z kwotami przyznanych dotacji

2. Wykaz ofert odrzuconych

Dokumenty  potrzebne  do sporządzenia umowy dotacyjnej  – wzory:

1. Formularz informacyjny.

2. Harmonogram i opis poszczególnych działań.

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Skip to content