ŚOA.AK.331.1.1.2023.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”.

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.1.2023.US
II. Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej
(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych”.
III. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji 100 sesji (1 sesja =
ok. 50 minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla
uczestników projektu pod nazwą
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na terenie Katowic lub
innego miasta województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości nie
większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (ul. Graniczna 29, 40-017
Katowice). Usługa będzie realizowana do 31 sierpnia 2023 roku w
gabinecie zapewnionym przez Wykonawcę.
Uczestnikami terapii będą dzieci/młodzież zgłoszone do przysposobienia i
przysposobione oraz rodzice adopcyjni z terenu województwa śląskiego.
Celem terapii będzie m.in. poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego oraz redukowanie występujących w ciele napięć, będących
konsekwencją traumatycznych doświadczeń dzieci, jak również eliminowanie
negatywnych skutków stresu u rodziców adopcyjnych.
Terapia będzie realizowana od poniedziałku do soboty, w terminach
ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami adopcyjnymi/opiekunami dzieci
objętych wsparciem.
Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
– 98333000-6 – Masaże
IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie:

https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39977
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 stycznia 2023r., godz. 08:00.

Skip to content