ŚOA.AK.331.2.2.2022.Up – Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.2.2022.Up
II. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzecz
Zamawiającego własności następującego sprzętu komputerowego:
a)1 zestawu komputerowego all-in-one,
b)2 notebooków,
c)1 zestawu głośników do komputera 2.0,
d)1 pakietu oprogramowania biurowego.
Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i nie był używany,
wolny od wad fizycznych i prawnych, nie być obciążonym żadnym prawem
osób trzecich oraz nie podlegać żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w
rozporządzeniu prawnym lub faktycznym.
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy na swój
koszt i ryzyko w terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku do godziny 14.00.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24
miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, stanowiący
przedmiot niniejszej umowy, przekazując Zamawiającemu odpowiednie karty
gwarancyjne, szczegółowo opisujące warunki gwarancji. Okres gwarancji
liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag
ze strony Zamawiającego.
Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 10 dni roboczych
licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
Proponowane urządzenia muszą spełniać parametry podane Formularzu
cenowym – Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości sprzętu komputerowego
wyspecyfikowanego w ofercie Wykonawcy, a tym samym zwiększenia jego
wynagrodzenia (prawo opcji) do maksymalnej kwoty nie przekraczającej 130
000 zł netto – po zawarciu stosownego aneksu.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
48620000-0 Systemy operacyjne,
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego,
30237200-1 Akcesoria komputerowe.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 grudnia 2022 roku do godziny
14.00.

https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38612
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 listopada 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content