ŚOA.AK.331.1.19.2022.US – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

I. Nr: ŚOA.AK.331.1.19.2022.US
II. Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –
uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.
III. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę
terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W
stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówienia
będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione powyżej 7 roku
życia z terenu województwa śląskiego.
Usługa ma być realizowana od dnia 02 stycznia 2023 do dnia 10 września
2023r. lub do wyczerpania liczby analiz i spotkań treningowych (z
uwzględnieniem prawa opcji). Terapia może się odbywać od poniedziałku do
niedzieli, między godziną 8:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych
z rodzicami/opiekunami dzieci.
Celem realizacji niniejszego zamówienia jest zapewnienie
specjalistycznego wsparcia terapeutycznego dla dzieci umożliwiającego
zniwelowanie u nich zaburzeń zachowania, zaburzeń koncentracji i uwagi,
a także apatii i stanów lękowych.
Forma organizacji: terapia dla każdego dziecka powinna obejmować
następujące elementy/zakres:
a. analiza diagnostyczna: badanie kwalifikacyjne do terapii EEG, wywiad
z rodzicami/opiekunami dziecka, analiza dokumentacji medycznej,
wykonanie serii pomiarów, analiza zapisu EEG, trening próbny i
opracowanie indywidualnego planu terapii. Liczba analiz diagnostycznych:
25.
b. spotkania treningowe EEG Biofeedback przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi tej formy terapii po około 60 minut każde (przy
czym długość spotkania powinna być dostosowana do możliwości i wieku
dziecka). Liczba spotkań treningowych: 400.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 80000000 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
– 85121270 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
V. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02 stycznia 2023 do dnia 10
września 2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38770
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21 listopada 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content