ŚOA.AK.331.2.Up.2.2021 – Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
Nr ŚOA.AK.331.2.Up.2.2021

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego
Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do
  siedziby:
  a.Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017), ul. Graniczna 29
  b.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B
  c.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:
  Modrzewskiego 12
  d.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Częstochowie: ul. Jana III
  Sobieskiego 17 b.
 2. Zamawiający informuje, iż ewentualna zmiana danych adresowych w
  obrębie każdego miasta, w którym znajduje się Oddział nie będzie miała
  wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić taką
  okoliczność w swojej kalkulacji.
 3. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane artykuły biurowe własnym
  środkiem transportu na własne ryzyko oraz koszt, w terminie do 48 godzin
  od otrzymania okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty
  elektronicznej oraz składał je we wskazanych w zamówieniach
  pomieszczeniach.
 4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych
  zawartych w złożonej ofercie.
 5. Zamawiający nie jest związany ilością materiałów biurowych wskazanych
  w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego, w szczególności może
  zwiększyć lub zmniejszyć zamówienie w tym zakresie.
 6. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z
  powodu realizacji umowy
  w mniejszym zakresie niż wynikający ze złożonej oferty.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości
  zamawianych materiałów biurowych do maksymalnej kwoty nie
  przekraczającej 130 000 zł netto – po zawarciu stosownego aneksu.
  Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
  rodziny-wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
  WND-RPSL.09.02.07 -24 – 00F6/19
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  II.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe,
  30197644-2 – Papier kserograficzny,
  30199500-5 – Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i
  podobne wyroby,
  30199230-1 – Koperty,
  30197200-8 – Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru
  III. Termin składania ofert: 18 czerwca 2021r. godz. 8:00.
  IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
  BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/31771

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content