ŚOA.AK.331.2.3.2021.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.

Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
Nr: ŚOA.AK.331.2.3.2021.Up

Nazwa zamówienia: Wybór osób Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
– Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, (43-300)
przy ulicy Modrzewskiego 12. Powierzchnia objęta sprzątaniem: 202,14 m2
(pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenie socjalne,
korytarz, toalety).
2.Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3.Świadczenie usługi odbywać się będzie od poniedziałku do piątku,
wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne. Niektóre
określone czynności będą odbywać się sporadycznie w okresie
obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym. Zamawiający
dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie od dnia 02 sierpnia 2021r.
do dnia 06 sierpnia 2021. Wykonawca winien ustalić termin i godzinę
wizji lokalnej z kierownikiem (lub osobą zastępującą) Oddziału pod
numerem telefonu: 501-359-760 , e-mail: oaobielsko@poczta.onet.pl.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – Usługi
sprzątania.
IV.Termin składania ofert: 10 sierpnia 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 września 2021 r.do dnia 31
grudnia 2021r.
VI.Miejsce wykonania: siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny
w Bielsku-Białej (43-300), ulica Modrzewskiego 12;
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32495

Skip to content