ŚOA.AK.331.1.12.2021.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 200 osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, organizowanego w ramach projektu pn. „W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
Nr. ŚOA.AK.331.1.12.2021.US


Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą
podczas spotkania integracyjnego w formie pikniku dla maksymalnie 200
osób w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, organizowanego w ramach
projektu pn. „W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”.

I.Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas spotkania
integracyjnego w formie pikniku w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w
Mikołowie, organizowanego w ramach projektu pn. W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych. Usługa polegać będzie na dostarczeniu oraz
przygotowywaniu składników wyżywienia dla maksymalnie 200 osób (w tym
maksymalnie 100 dzieci), a także zapewnieniu obsługi i zaplecza do
konsumpcji. Do świadczenia usługi Wykonawca użyje środków (tj. produktów
spożywczych, naczyń i sztućców jednorazowych, termosów (warników),
grilli, namiotów, ław i stołów, maszynę do waty cukrowej, maszynę do
popcornu, oraz środka transportu) zabezpieczonych we własnym zakresie.
Składniki należy dostarczyć najpóźniej do pół godziny przed rozpoczęciem
pikniku. Zaplecze do konsumpcji należy przygotować do pół godziny przed
rozpoczęciem pikniku. Naczynia i sztućce jednorazowe, opakowania i
resztki jedzenia, a także namioty wraz z wyposażeniem należy zabrać
najpóźniej do pół godziny po zakończeniu spotkania integracyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
KOD CPV- 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków.
II.Termin składania ofert: 16 sierpnia 2021 r.godz. 08:00.
III.Termin wykonania zamówienia: Sobota 11 września 2021 roku, pomiędzy
godziną 11:00 a 16:00, przy czym są to godziny trwania spotkania
integracyjnego. Spotkanie w formie pikniku odbędzie się w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (43-190) przy ulicy Sosnowej 5.
Szczegółowy harmonogram spotkania przekazany zostanie Wykonawcy nie
później niż do 06 września 2021r.
IV.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie


BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32612.

Skip to content