ŚOA.AK.331.1.2.2023.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzeniazajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramachprojektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzin
zegarowych zajęć z elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci
i/lub młodzieży w ramach projektu
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone do
przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa
śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który
przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć
Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023r. lub do wyczerpania limitu 100 godzin (1 godzina = 60 minut).
Realizacja zajęć może odbywać się od poniedziałku do niedzieli między
godziną 8:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z
rodzicami/opiekunami dzieci. W przypadku zajęć w placówkach, terminy
ustalane będą indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem danej
placówki.
Celem zajęć będzie w szczególności rozwijanie umiejętności
interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także
kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w różnych sytuacjach
społecznych.
Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i/lub w
Punktach Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego zlokalizowanych w Katowicach i
Bielsku – Białej. Zamawiający zapewni sale do realizacji przedmiotowych
zajęć.
Pierwsze spotkanie w ramach zajęć będzie miało charakter zapoznawczy i
pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło
podstawę do opracowania programów zajęć dla poszczególnych grup.
Liczba godzin zajęć w poszczególnych placówkach będzie uzależniona od
ilości dzieci zgłoszonych do przysposobienia biorących w nich udział
oraz ilości grup, które zostaną w nich utworzone – przy ewentualnym
podziale na grupy Wykonawca powinien wziąć pod uwagę wiek dzieci oraz
ich potrzeby i możliwości. Zajęcia dla danej grupy będą realizowane z
częstotliwością odpowiadającą potrzebom jej uczestników, przy czym
powinny się one odbywać cyklicznie.
Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a)Realizacja zajęć przy użyciu pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych
materiałów zabezpieczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie;
b)Kontakt z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia oraz kontakt z
rodzicami dzieci przysposobionych objętych wsparciem. Zamawiający
przekaże Wykonawcy listę placówek oraz listę dzieci przysposobionych w
celu ustalenia terminów spotkań;
c)Przygotowanie programów zajęć dostosowanych do wieku uczestników i ich
potrzeb;
d)Zebranie od rodziców / opiekunów dzieci podpisów na listach
potwierdzających przeprowadzenie zajęć, wskazujących dzień ich
realizacji oraz wymiar czasowy, a także liczbę uczestników (wzór listy
zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego);
e)Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a)Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b)Koszt dojazdów osób prowadzących zajęcia do placówek i/lub punktów
wsparcia;
c)Koszt przygotowania zajęć, materiałów oraz pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji
zajęć;
d)Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
e) Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik Nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000 – 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
III.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2023r lub do wyczerpania limitu
godzin.
IV. Miejsce realizacji zamówienia: Placówki instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowane na terenie województwa śląskiego i/lub w
Punktach Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego zlokalizowanych w Katowicach i
Bielsku – Białej
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40245
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 lutego 2023r., godz. 08:00.

Skip to content