Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zakończenia działalności przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 34/391/VI/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej – prowadzenia ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2023-2027. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zostało zlecone Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu oraz Śląskiemu Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. W związku z powyższym Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Częstochowie z początkiem 2023 roku zakończył swoją działalność.

Zarząd Województwa Śląskiego zapewnia, że z uwagą i jak największą troską o dobro dzieci i rodzin przeanalizował kwestie ośrodków adopcyjnych na terenie województwa śląskiego. Zaistniałe zmiany, przede wszystkim poprzez optymalizację struktury, mają na celu tylko zapewnienie jak najlepszej i kompleksowej oferty dla osób zainteresowanych, przy ograniczonych środkach finansowych w ramach zadań zleconych z administracji rządowej.

Otwarte procedury adopcyjne prowadzone dotychczas przez Ośrodek Adopcyjny TPD w Częstochowie mogą być przejęte przez znajdujący się w centrum miasta Częstochowy, Śląski Ośrodek Adopcyjny Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, mieszczący się przy ul. Jana III Sobieskiego 17 b bądź przez inny, dowolnie wybrany, ośrodek adopcyjny na terenie województwa śląskiego lub całego kraju. Pracownicy ośrodka oferują osobom zainteresowanym przysposobieniem oraz osobom zaangażowanym w proces adopcji wszelkie niezbędne wsparcie oraz opiekę, również w  ramach działalności postadopcyjnej oraz projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Procedury przysposobienia prowadzone do tej pory przez Ośrodek Adopcyjny TPD w Częstochowie będą kontynuowane w wybranym ośrodku adopcyjnym na terenie województwa śląskiego lub kraju bez konieczności ponownego uzyskiwania kwalifikacji i odbywania szkolenia. Wszelkie zaświadczenia o kwalifikacjach i odbytych szkoleniach wystawione przez Ośrodek Adopcyjny TPD w Częstochowie będą respektowane. Osobom zainteresowanym wszelkich informacji udzielają pracownicy Śląskiego Ośrodka Adopcyjnym w Katowicach pod nr. tel.: 501 359 017,  501 362 322.

Skip to content