ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, Częstochowie o Rybniku w roku 2023

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2022.Up

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania
czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach – Oddziały ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,
Częstochowie i Rybniku w roku 2023 podzielona na 3 części:
a) Część I – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
zajmowanych przez Oddział w Bielsku-Białej, przy ulicy Modrzewskiego 12
– powierzchnia objęta sprzątaniem: 270,39 m2 , w tym 202,14 m2 –
(pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa, pomieszczenie socjalne,
korytarz, toalety) oraz 68,25 m2 – (pomieszczenie techniczne i sala
diagnostyczno-terapeutyczna – pomieszczenia służące do realizacji
projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w
ramach prowadzonej działalności terapeutycznej i diagnostycznej).
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.
b) Część II – usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach
zajmowanych przez Oddział w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 17b –
powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m² (pomieszczenia biurowe, sala
szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, korytarze, toalety).
c) Część III – usługa sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach zajmowanych przez Oddział w Rybniku, przy ul. Miejskiej
13b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 136,04m² (pomieszczenia biurowe,
sala szkoleniowa, pomieszczenia socjalne, korytarze, toalety).
2.Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3.Świadczenie usługi odbywać się będzie od poniedziałku do piątku,
wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne. Niektóre
określone czynności będą odbywać się sporadycznie w okresie
obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym. Zamawiający
dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie od dnia 23 – 30 grudnia
2022r. Wykonawca winien ustalić termin i godzinę wizji lokalnej z
kierownikiem (lub osobą zastępującą) Oddziału ds. adopcji i wspierania
rodziny Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach:
a)Część I zamówienia: tel. 501-359-760 , e-mail:
oaobielsko@poczta.onet.pl,
b)Część II zamówienia: tel. 501-359-818, e-mail:
osrodek@adopcje.czest.pl,
c)Część III zamówienia: tel. 32 440 99 11, e-mail:
adopcjarybnik@gmail.com,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono
na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90910000-9 – Usługi
sprzątania.
IV. Termin wykonania zamówienia: Część I, II i III zamówienia od dnia
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
V. Miejsce wykonania:
Część I – siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w
Bielsku-Białej, ulica Modrzewskiego 12;
Część II – siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w
Częstochowie, ulica Sobieskiego 17b;
Część III – siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w
Rybniku, ulica Miejska 13b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39754
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03 stycznia 2023r., godz. 08:00.

Skip to content