ŚOA.AK.331.1.4.2023 – Świadczenie usług cateringowychpodczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miastaKatowice w ramach projektupn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, realizowanego przezŚląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.4.2023

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na
terenie miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i
dostarczenie w wyznaczonym czasie
i w wyznaczonym miejscu określonej liczby posiłków w formie zimnego
bufetu.
2.Liczba posiłków, jaką przewiduje Zamawiający to 525 porcji w formie
zimnego bufetu.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na zwiększeniu do 10% porcji posiłków, o których mowa w
ust.2.
4.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5.Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 525 porcji zimnego bufetu w okresie obowiązywania umowy,
b)prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie
podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w
Ofercie,
c)skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 55520000-1 – Usługi
dostarczania posiłków.
III. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023r.
IV. Miejsce wykonania zamówienia: miasto Katowice.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40614
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 marca 2023r., godz. 08:00.

Skip to content