ŚOA.AK.331.1.5.2023 – Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023

Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2023
Nazwa zamówienia: Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci –
uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługę
terapii EEG Biofeedback dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W
stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Uczestnikami zamówienia
będą dzieci zgłoszone do przysposobienia i przysposobione powyżej 7 roku
życia z terenu województwa śląskiego. Uwaga! Zamawiający informuje, że
część z dzieci zgłoszonych do udziału w projekcie może już posiadać
diagnozy EEG Biofeedback, w związku z czym będą one uczestniczyć tylko w
terapii.

Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023r. lub do wyczerpania liczby analiz i spotkań treningowych. Terapia
może się odbywać od poniedziałku do niedzieli, między godziną 8:00 a
20:00, w terminach uprzednio ustalonych z rodzicami/opiekunami dzieci.
Celem realizacji niniejszego zamówienia jest zapewnienie
specjalistycznego wsparcia terapeutycznego dla dzieci umożliwiającego
zniwelowanie u nich zaburzeń zachowania, zaburzeń koncentracji i uwagi,
a także apatii i stanów lękowych.

Forma organizacji: terapia dla każdego dziecka powinna obejmować
następujące elementy/zakres:

a. analiza diagnostyczna: badanie kwalifikacyjne do terapii EEG, wywiad
z rodzicami/opiekunami dziecka, analiza dokumentacji medycznej,
wykonanie serii pomiarów, analiza zapisu EEG, trening próbny i
opracowanie indywidualnego planu terapii. Liczba analiz diagnostycznych:
15.

b. spotkania treningowe EEG Biofeedback przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi tej formy terapii po około 60 minut każde (przy
czym długość spotkania powinna być dostosowana do możliwości i wieku
dziecka). Liczba spotkań treningowych: 400.

6.Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:

a)Przeprowadzenie 15 analiz diagnostycznych oraz 400 sesji treningowych
terapii EEG Biofeedback według wymagań programowych i organizacyjnych
dla tego rodzaju terapii, w terminach uprzednio ustalonych z
rodzicami/opiekunami uczestników (mailowo lub telefonicznie),

b)Zapewnienie gabinetu do realizacji terapii wraz ze sprzętem do
realizacji EEG Biofeedback na terenie województwa śląskiego,

c)Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów,
dokumentacji (w tym harmonogramów i list obecności) związanej z
realizacją projektu pn. W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych
list obecności, protokołów) oraz przekazanie jej do siedziby
Zamawiającego,

d)Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.

7.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:

a) Koszt wynagrodzenia terapeuty/terapeutów prowadzących terapię,

b)Koszt dojazdu terapeuty/terapeutów do miejsca prowadzenia terapii,

c)Koszt zapewnienia gabinetu i sprzętu do prowadzenia terapii – sali
zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego,

d)Koszt przygotowania dokumentacji z realizacji zamówienia,

e)Koszty materiałów dydaktycznych i pomocniczych, niezbędnych do
realizacji terapii.

f)Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem aktualnych przepisów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 80000000 – 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
– 85121270 – 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023r.

Miejsce wykonania zamówienia: miasto Katowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40658
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 marca 2023r., godz. 08:00.

Skip to content