ŚOA.AK.331.2.1.2023 – Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2023
II. Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarki do
siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
III. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z przeniesieniem na rzecz
Zamawiającego własności:
a)2 zestawów komputerowych all-in-one,
b)1 drukarki monochromatycznej duplex.
2.Przedmiot zamówienia powinien:
– być fabrycznie nowy i nieużywany,
– wolny od wad fizycznych i prawnych,
– nie być obciążonym żadnym prawem osób trzecich oraz
– nie podlegać żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzeniu
prawnym lub faktycznym.
3.Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy na swój
koszt i ryzyko w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku do godziny
14.00.
4.W ramach wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24
miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy i drukarkę,
stanowiące przedmiot niniejszej umowy, przekazując Zamawiającemu
odpowiednie karty gwarancyjne, szczegółowo opisujące warunki gwarancji.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego bez uwag ze strony Zamawiającego.
5.Czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 10 dni roboczych
licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
6.Proponowane urządzenia muszą spełniać parametry minimalne podane w
Formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
7.Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości sprzętu
komputerowego wyspecyfikowanego w ofercie Wykonawcy, a tym samym
zwiększenia jego wynagrodzenia (prawo opcji) do maksymalnej kwoty nie
przekraczającej 130 000 zł netto – po zawarciu stosownego aneksu.
8.Prawo opcji, o którym mowa w ust. 7 jest uprawnieniem Zamawiającego.
W przypadku nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 – Urządzenia komputerowe,
30232120-1 – Drukarki laserowe
IV. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 kwietnia 2023 roku do
godziny 14.00.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/40926
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 kwietnia 2023 r. godz. 08:00

Skip to content