ŚOA.AK.331.2.6.2021.Up – Wykonanie materiałów promujących działalność Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.6.2021.Up

I.Nazwa zamówienia: Wykonanie materiałów promujących działalność
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie i
dostarczenie na własny koszt i ryzyko, do siedziby Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach materiałów promujących działalność jednostki.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV.Termin składania ofert: 02 listopada 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03
grudnia 2021 r.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33659

Skip to content