ŚOA.AK.331.1.20.2021.US – Przygotowanie i druk publikacji poświęconej zaburzeniom neurorozwojowym u dzieci i młodzieży w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.20.2021.US

I.Nazwa zamówienia: Przygotowanie i druk publikacji poświęconej
zaburzeniom neurorozwojowym u dzieci i młodzieży w ramach projektu pn.
„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, w tym
projektu okładki, przygotowanie do druku oraz druk publikacji
poświęconej zaburzeniom neurorozwojowym u dzieci i młodzieży. Publikacja
będzie miała charakter poradnika.
Publikacja nie będzie posiadała numeru ISBN.
Parametry techniczne druku:
•    Nakład: 2 500 egzemplarzy;
•    Format: B5;
•    Okładka: miękka, gramatura: 350 g, klejona, laminowana – folia matowa,
kolor 4+0;
•    Strony środkowe: papier offsetowy, gramatura: min. 115 g,
nieprzeźroczystość: min. 91%, białość: min. 116, kolor 4+4;
•    Oprawa klejona
•    Uwaga: publikacja po składzie może mieć inną liczbę stron niż tekst
źródłowy.
Materiały źródłowe:
•    Format: B5;
•    Liczba stron: ok. 130 stron;
•    Czcionka: Arial Narrow 12, interlinia 1,15;
•    Materiał źródłowy w formacie docx i pdf zostanie przesłany Wykonawcy
po podpisaniu umowy;
•    Uwaga: teks źródłowy zawiera tabelki, ramki oraz kolorowe schematy.
Obowiązki Wykonawcy:
1)Korekta językowa tekstu.
2)Redakcja tekstu.
3)Skład tekstu i przygotowanie go do druku.
4)Przygotowanie 3 różniących się od siebie tematycznie i plastycznie
projektów graficznych okładki, uwzględniających wskazówki Zamawiającego,
i przedstawienie ich Zamawiającemu do wyboru i akceptacji. Na okładce
należy umieścić znak Funduszy Europejskich, znak Unii Europejskiej,
flagę Polski oraz logotyp Województwa Śląskiego. Zamawiający przekaże
Wykonawcy zestawienie w/w znaków po podpisaniu umowy. Logotypy muszą
zostać wykorzystane zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi ich
zastosowania (Księga identyfikacji wizualnej znaki marki Fundusze
Europejskie i znaków programu polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
Śląskie. Manual Systemu Identyfikacji Wizualnej).
5)Przygotowanie 3 projektów graficznych stron środkowych (zgodnych ze
wskazówkami Zamawiającego) uwzględniających kolorowe wyróżnienia,
grafiki i obrazki zaproponowane przez Wykonawcę i przedstawienie ich
Zamawiającemu do wyboru i akceptacji.
6)Przygotowanie do druku stron środkowych oraz okładki (po ich
zatwierdzeniu przez Zamawiającego).
7)Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
przygotowanych projektów graficznych.
8)Druk publikacji.
9)Oprawa publikacji.
10)Przekazanie Zamawiającemu elektronicznej wersji publikacji zapisanej
w formacie pdf na nośniku danych (pendrive).
11)Pakowanie publikacji – po 50 egzemplarzy w paczce, paczka z kartonu
lub podwójnego papieru.
12)Dostarczenie publikacji do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w
Katowicach.
13)Sprawna i terminowa realizacja zamówienia.
14)Stały kontakt z Zamawiającym, w tym informowanie o postępach prac
oraz ewentualnych problemach.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 22160000-9 – Informatory.
IV.Termin składania ofert: 29 października 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 03
grudnia 2021 r.
VI.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33647

Skip to content