ŚOA.AK.331.2.5.2021.Up – Dostawa mebli do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziału zamiejscowego w Bielsku – Białej.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.5.2021.Up

I.Nazwa zamówienia: Dostawa mebli do siedziby Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziału zamiejscowego w Bielsku – Białej.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziału zamiejscowego w Bielsku – Białej.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z rozładunkiem, wniesieniem,
montażem i ustawieniem w lokalizacjach / pomieszczeniach wskazanych
przez Zamawiającego w poszczególnych zadaniach częściowych. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy,
nieuszkodzony, wolny od wad. Wszelkie zastosowane elementy wyposażenia
muszą posiadać wymagane badania i atesty dopuszczające je do stosowania
w obiektach użyteczności publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. W szczególności dot. przepisów dotyczących trudnopalności i
nie wydzielania toksycznych produktów spalania dla elementów
tapicerowanych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymagań
wytrzymałościowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 10.12.1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U z 1998r., Nr 148,
poz. 973), oraz normy dotyczące wydzielania substancji szkodliwych w
ilościach nie zagrażających zdrowiu. Zamawiający wymaga, aby oferowane
meble były objęte co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancji,
obejmującym wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe. Okres trwania
gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia tj. podpisania bez uwag protokołu odbioru. Dostawa
zrealizowana będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego
koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby sztuk
przedmiotu zamówienia w granicach nieprzekraczających ogólnej ceny
ofertowej, jak również dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości
zamówienia – do maksymalnej kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto, po
zawarciu stosownego aneksu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych. Zamówienie podzielono na trzy następujące części:
Część I – dostawa mebli (wyposażenie sali szkoleniowej i sali
diagnostyczno-terapeutycznej) do budynku przy ul. Modrzewskiego 12 w
Bielsku-Białej w związku z realizacją projektu pn. „W stronę
rodziny-wsparcie usług adopcyjnych”;
Część II – dostawa mebli biurowych do budynku przy ul. Modrzewskiego 12
w Bielsku-Białej;
Część III – dostawa mebli biurowych do budynku przy ul. Granicznej 29 w
Katowicach.
Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny-wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07 -24 – 00F6/19.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie,
39130000-2 -Meble biurowe,
39112000-0 Krzesła,
IV.Termin składania ofert: 29 października 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30
listopada 2021 r. do godziny 15.00.
IV.Miejsce wykonania zamówienia:
Część I i II: dostawa do Oddziału zamiejscowego: Oddziału ds. adopcji
wspierania rodziny w Bielsku-Białej: Modrzewskiego 12.
Część III : dostawa do siedziby Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego : (40-017)
Katowice, ul. Graniczna 29 ,
Ostateczny przydział mebli do poszczególnych lokalizacji zostanie
przekazany wyłonionemu Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33646

Skip to content