ŚOA.AK.331.1.19.2021.US – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.19.2021.US


I.Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych z
elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 godzin
zegarowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami socjoterapii
dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone do
przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa
śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Zamawiający
przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin. Terminy zajęć w poszczególnych
placówkach ustalane będą indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a
przedstawicielem danej placówki.
4.Celem zajęć będzie w szczególności rozwijanie umiejętności
interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także
kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do niedzieli, między godziną
9:00 a 18:00. Zamawiający zapewni sale do realizacji przedmiotowych
zajęć.
Pierwsze spotkanie w każdej placówce będzie miało charakter zapoznawczy
i pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło
podstawę do opracowania programów zajęć dla poszczególnych grup.
Liczba godzin zajęć w poszczególnych placówkach będzie uzależniona od
ilości dzieci zgłoszonych do przysposobienia biorących w nich udział
oraz ilości grup, które zostaną w nich utworzone – przy ewentualnym
podziale na grupy Wykonawca powinien wziąć pod uwagę wiek dzieci oraz
ich potrzeby i możliwości. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 12.
Zajęcia dla danej grupy będą realizowane z częstotliwością odpowiadającą
potrzebom jej uczestników, przy czym powinny się one odbywać cyklicznie.
6.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cIII.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć
edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci –
uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia,
przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz już
przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Za
rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Zamawiający przekaże
Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin. Terminy zajęć dla
poszczególnych uczestników będą ustalane indywidualnie pomiędzy
Wykonawcą a wyznaczonym przedstawicielem danej placówki.
4.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach. Zajęcia będą
odbywały się od poniedziałku do niedzieli, między godziną 9:00 a 18:00.
Pierwsze spotkanie w każdej placówce będzie miało charakter zapoznawczy
i pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło
podstawę do opracowania programów zajęć dla poszczególnych grup.
5.Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii będzie
wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji;
rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji
społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u
dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa
oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej.
6.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
7.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
1)Realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii
przy użyciu pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych materiałów
zabezpieczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie;
2)Informowanie Zamawiającego o planowanych terminach zajęć z minimum 1
dniowym wyprzedzeniem
3)Kontakt z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia. Zamawiający
przekaże Wykonawcy listę placówek w celu ustalenia terminów spotkań;
4)Przygotowanie programów zajęć dostosowanych do wieku uczestników i ich
potrzeb oraz przekazanie ich Zamawiającemu (po podpisaniu umowy);
5)Zebranie od osób upoważnionych (dyrektorów/kierowników/opiekunów
placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej) podpisów na listach
potwierdzających przeprowadzenie zajęć w danej placówce, wskazujących
dzień ich realizacji oraz wymiar czasowy, a także liczbę uczestników
(wzór listy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego);
6)Rozdanie i zebranie wśród osób wyznaczonych do kontaktu w danej
placówce ankiet ewaluacyjnych, przekazanych przez Zamawiającego;
7)Stała współpraca z Zamawiającym, w tym informowanie o ewentualnych
problemach.
8.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b.Koszt dojazdu osób prowadzących zajęcia;
c.Koszt przygotowania zajęć, zapewnienia zwierząt do realizacji zajęć,
materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć;
d.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów prawa krajowego, w
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
– 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
– 85312500-4 – Usługi rehabilitacyjne.
IV.Termin składania ofert: 18 października 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 grudnia 2021 r. lub do
wyczerpania limitu godzin.
VI.Miejsce wykonania: Zajęcia będą się odbywały w placówkach pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w których
przebywają dzieci korzystające z zajęć oraz w siedzibie Śląskiego
Ośrodka Adopcyjnego. Zamawiający zapewni sale do realizacji zajęć.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33444

Skip to content