ŚOA.AK.331.1.18.2021.US – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.18.2021.US


I.Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno- terapeutycznych z
elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu
pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 godzin
zegarowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami socjoterapii
dla dzieci i młodzieży – uczestników projektu pn. „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone do
przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa
śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Zamawiający
przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin. Terminy zajęć w poszczególnych
placówkach ustalane będą indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a
przedstawicielem danej placówki.
4.Celem zajęć będzie w szczególności rozwijanie umiejętności
interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także
kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
5.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do niedzieli, między godziną
9:00 a 18:00. Zamawiający zapewni sale do realizacji przedmiotowych
zajęć.
Pierwsze spotkanie w każdej placówce będzie miało charakter zapoznawczy
i pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło
podstawę do opracowania programów zajęć dla poszczególnych grup.
Liczba godzin zajęć w poszczególnych placówkach będzie uzależniona od
ilości dzieci zgłoszonych do przysposobienia biorących w nich udział
oraz ilości grup, które zostaną w nich utworzone – przy ewentualnym
podziale na grupy Wykonawca powinien wziąć pod uwagę wiek dzieci oraz
ich potrzeby i możliwości. Liczba osób w grupie nie może przekraczać 12.
Zajęcia dla danej grupy będą realizowane z częstotliwością odpowiadającą
potrzebom jej uczestników, przy czym powinny się one odbywać cyklicznie.
6.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
IV.Termin składania ofert: 18 października 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 grudnia 2021 r. lub do
wyczerpania limitu godzin.
VI.Miejsce wykonania: Zajęcia będą się odbywały w placówkach pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w których
przebywają dzieci korzystające z zajęć oraz w siedzibie Śląskiego
Ośrodka Adopcyjnego
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33442

Skip to content