ŚOA.AK.331.1.21.2021.US – Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych dla dzieci umieszczonych w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.21.2021.US

I.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych
dla dzieci umieszczonych w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej
w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 30 dydaktycznych
godzin wsparcia psychoterapeutycznego dla dzieci zgłoszonych do
przysposobienia, przebywających
w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa
śląskiego.
2.Uczestnikami zamówienia będą dzieci zgłoszone do przysposobienia,
przebywające
w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie województwa
śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 12 grudnia
2021r. lub do wyczerpania limitu godzin. Zajęcia będą odbywały się od
poniedziałku do niedzieli, w maksymalnie trzech placówkach
instytucjonalnej pieczy zastępczej, zlokalizowanych na terenie
województwa śląskiego, wskazanych przez Zamawiającego.
4.Celem realizacji zamówienia będzie pomoc psychoterapeutyczna dla
dzieci przebywających w placówkach pieczy, w szczególności
przejawiających zachowania agresywne, nieradzących sobie z emocjami,
mających trudności adaptacyjne.
5.W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający przewiduje
możliwość realizacji wsparcia psychoterapeutycznego w sposób zdalny przy
użyciu komunikatorów typu skype w czasie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a
uczestnikiem lub za pośrednictwem platformy internetowej, którą zapewnia
Wykonawca. Udział na platformie internetowej powinien być możliwy za
pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu lub
telewizora połączonego z internetem, który obsługuje podstawowe
przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari
za pośrednictwem łącza internetowego. Z tytułu realizacji usługi w
trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem
ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).
IV.Termin składania ofert: 09 listopada 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 12
grudnia 2021 r.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33765.

Skip to content