ŚOA.AK.331.1.5.2022.US – Usługa realizacji terapii psychologicznej dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.5.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) terapii psychologicznej
dla dzieci biorących udział w projekcie pn. „W stronę rodziny –
wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Maksymalna liczba godzin dydaktycznych terapii: 200, w tym 140 godzin
w 2022 roku oraz 60 godzin w 2023 roku.
3.Dopuszcza się możliwość przeniesienia niewykorzystanych godzin terapii
z 2022 roku na 2023 rok.
4.Uczestnikami wsparcia będą dzieci/młodzież zgłoszone do
przysposobienia i przysposobione, z terenu województwa śląskiego.
5.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 9 września
2023 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych terapii.
6.Spotkania będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w terminach
ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych
wsparciem. W zależności od potrzeb, preferencji uczestników oraz
sytuacji epidemicznej terapia będzie prowadzona w formie stacjonarnej
i/lub zdalnej.
7.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gabinetu do realizacji
terapii w formie stacjonarnej na terenie Katowic lub innego miasta
położonego na terenie województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości
nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (Katowice, ul.
Graniczna 29) oraz odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia spotkań
terapeutycznych platformy, w przypadku ich realizacji w formie online.
8.Celem działania będzie udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom
zgłoszonym do przysposobienia i przysposobionym obejmującego ocenę
występujących problemów i trudności oraz pomoc dziecku w radzeniu sobie
z nimi. Doraźnie pomocą objęci zostaną również rodzice dzieci
korzystających z terapii psychologicznej – pomoc w zrozumieniu zachowań
dziecka oraz udzielenie wskazówek dotyczących jego wspierania i
wychowania.
9.Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
a.Realizacja terapii psychologicznej;
b.Zapewnienie gabinetu do realizacji spotkań odbywających się w formie
stacjonarnej;
c.Zapewnienie platformy do realizacji spotkań odbywających się w formie
zdalnej;
d.Zapewnienie materiałów potrzebnych do realizacji wsparcia
(kwestionariuszy, testów, pomocy dydaktycznych, itp. – jeśli będą one
niezbędne);
e.Ustalanie terminów spotkań z rodzicami/opiekunami dzieci objętych
wsparciem i przekazywanie Zamawiającego ich harmonogramu z minimum 5
dniowym wyprzedzeniem;
f.Przygotowanie, na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
g.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi
mu przez Zamawiającego.
h.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
10.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a.Koszt wynagrodzenia terapeuty/terapeutów;
b.Koszt dojazdu terapeuty/terapeutów na miejsca prowadzenia spotkań;
c.Koszt zapewnienia gabinetu do realizacji terapii w formie
stacjonarnej;
d.Koszt zapewnienia platformy do realizacji terapii w formie online i
udzielenia do niej bezpłatnego dostępu uczestnikom wsparcia;
e.Koszt zapewnienia testów, narzędzi, materiałów itp. niezbędnych do
przeprowadzenia spotkań;
f.Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
g.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
IV.Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia
09.09.2023 roku lub do wyczerpania limitu godzin terapii, przy czym w
grudniu 2022 roku usługa będzie realizowana do dnia 10 grudnia.
V.Miejsce realizacji zamówienia:
Katowice lub inne miasto województwa śląskiego zlokalizowane w
odległości nie większej niż 30 km     od siedziby Zamawiającego (Katowice,
ul. Graniczna 29), w gabinecie zapewnionym przez Wykonawcę. Terapia
będzie realizowana również w formie zdalnej.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35648

Skip to content