ŚOA.AK.331.1.6.2022.US – Wybór Wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia zajęćz elementami treningu socjoterapeutycznego dla dzieci w ramach projektu:„W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.6.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin
zegarowych zajęć z elementami
treningu socjoterapeutycznego dla dzieci i/lub młodzieży w ramach
projektu: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, w tym 120
godzin zajęć w 2022 roku oraz 80 godzin zajęć w 2023 roku , z
możliwością przeniesienia niewykorzystanych godzin zajęć między latami.
2.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone do
przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa
śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który
przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023r. lub do wyczerpania limitu 200 godzin (1 godzina = 60 minut).
Realizacja zajęć może odbywać się od poniedziałku do niedzieli między
godziną 8:00 a 20:00, w terminach uprzednio ustalonych z
rodzicami/opiekunami dzieci. W przypadku zajęć w placówkach, terminy
ustalane będą indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a przedstawicielem danej
placówki.
4.Celem zajęć będzie w szczególności rozwijanie umiejętności
interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej uczestników, a także
kształtowanie ich zdolności do radzenia sobie w różnych sytuacjach
społecznych.
5.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego i/lub w
Punktach Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego zlokalizowanych w Katowicach i
Bielsku – Białej. Zamawiający zapewni sale do realizacji przedmiotowych
zajęć.
6.Pierwsze spotkanie w ramach zajęć będzie miało charakter zapoznawczy i
pozwoli Wykonawcy na
ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło podstawę do opracowania
programów zajęć dla poszczególnych grup.
7.Liczba godzin zajęć w poszczególnych placówkach będzie uzależniona od
ilości dzieci zgłoszonych do przysposobienia biorących w nich udział
oraz ilości grup, które zostaną w nich utworzone – przy ewentualnym
podziale na grupy Wykonawca powinien wziąć pod uwagę wiek dzieci oraz
ich potrzeby i możliwości. Zajęcia dla danej grupy będą realizowane z
częstotliwością odpowiadającą potrzebom jej uczestników, przy czym
powinny się one odbywać cyklicznie.
8.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
9. Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a)Realizacja zajęć przy użyciu pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych
materiałów zabezpieczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie;
b)Kontakt z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia oraz kontakt z
rodzicami dzieci przysposobionych objętych wsparciem. Zamawiający
przekaże Wykonawcy listę placówek oraz listę dzieci przysposobionych w
celu ustalenia terminów spotkań;
c)Przygotowanie programów zajęć dostosowanych do wieku uczestników i ich
potrzeb;
d)Zebranie od rodziców / opiekunów dzieci lub osób upoważnionych
(dyrektorów/kierowników/ opiekunów placówek instytucjonalnej pieczy
zastępczej) podpisów na listach potwierdzających przeprowadzenie zajęć,
wskazujących dzień ich realizacji oraz wymiar czasowy, a także liczbę
uczestników (wzór listy zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiającego);
e)Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a)Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b)Koszt dojazdów osób prowadzących zajęcia do placówek i/lub punktów
wsparcia;
c)Koszt przygotowania zajęć, materiałów oraz pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji zajęć;
d)Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
e)Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów prawa krajowego, w
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
80500000-9 Usługi szkoleniowe
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 11.12.2022
roku oraz od 02.01.2023r. do 10.09.2023r lub do wyczerpania limitu
godzin.
Miejsce realizacji zamówienia: Placówki instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowane na terenie województwa śląskiego i/lub w
Punktach Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego zlokalizowanych w Katowicach i
Bielsku – Białej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35649

Skip to content