ŚOA.AK.331.1.7.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia zajęćedukacyjno – terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii – dlauczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.7.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 godzin dydaktycznych (1
godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć edukacyjno – terapeutycznych z
wykorzystaniem alpakoterapii, dla uczestników projektu „W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 50% liczby godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno –
terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii.
3.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4.Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 150 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno –
terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii, przewidzianych dla
realizacji zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b)prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie
podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w
Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c)skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
5.Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia oraz
przysposobione w wieku od 2 lat do 16 lat, zamieszkujące na terenie
województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz z numerami
kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych.
6.Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii
będzie wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, poprzez wykorzystanie
pozytywnego wpływu, jaki daje kontakt ze zwierzęciem, w szczególności w
obszarze: poprawy koncentracji; rozwijania małej i dużej motoryki,
zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej, rozwijania czynności
intelektualnych, budowania prawidłowych relacji społecznych oraz
obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci.
7.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023 r lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno
– terapeutycznych z wykorzystaniem alpakoterapii do realizacji, przy
czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do 11 grudnia. Terminy
zajęć dla poszczególnych uczestników będą ustalane indywidualnie
pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami prawnymi.
8.Zamawiający zakłada, że w 2022 roku przeprowadzonych zostanie 100
godzin dydaktycznych spotkań, natomiast w 2023 roku – 50 godzin
dydaktycznych spotkań, z możliwością ich przeniesienia między latami.
9.Zajęcia mają być realizowane w formie spotkań indywidualnych lub w
małych grupach (do 5 osób). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co
najmniej 2 alpak, uczestniczących
w realizacji zajęć terapeutyczno – edukacyjnych. Miejsce zapewnione
przez Wykonawcę powinno być wyposażone we wszelkie niezbędne sprzęty i
akcesoria do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych oraz
gwarantować bezpieczne warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zajęcia
będą odbywały się od poniedziałku do niedzieli, między godziną 8:00 a
19:00, zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym przez Wykonawcę oraz
rodziców/opiekunów prawnych dzieci.
10.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a)Realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami
alpakoterapii, przy użyciu pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych
materiałów zabezpieczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie;
b)Kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi. Zamawiający przekaże
Wykonawcy listę uczestników, w celu ustalenia terminów spotkań;
c)Przygotowanie ramowego programu zajęć dostosowanych do wieku
uczestników i ich potrzeb oraz przekazanie ich Zamawiającemu (po
podpisaniu umowy);
d)Zebranie od rodziców/opiekunów prawnych podpisów na listach
potwierdzających przeprowadzenie zajęć, wskazujących dzień ich
realizacji oraz wymiar czasowy (wzór listy zostanie przekazany Wykonawcy
przez Zamawiającego);
e)Rozdanie i zebranie wśród rodziców ankiet ewaluacyjnych, przekazanych
przez Zamawiającego;
f)Stała współpraca z Zamawiającym, w tym informowanie o ewentualnych
problemach.
g)Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
h)Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
Uwaga! dzieci poniżej 8 roku życia uczestniczyć będą w zajęciach w
towarzystwie rodziców/opiekunów prawnych.
11. Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b.Koszt zapewnienia odpowiednio wyposażonego miejsca do realizacji
zajęć;
c.Koszt przygotowania zajęć, zapewnienia zwierząt do realizacji zajęć,
materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć;
d.Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
e.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów prawa krajowego, w
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
– 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
– 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2023
roku lub do wyczerpania limitu godzin (z uwzględnieniem prawa opcji).
Miejsce realizacji zamówienia: Zajęcia będą odbywały się w miejscu
wyznaczonym przez Wykonawcę, na terenie województwa śląskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35651

Skip to content