ŚOA.AK.331.1.4.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia zajęćedukacyjno- terapeutycznych z wykorzystaniem dogoterapii dla dzieci -uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.4.2022.US

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 150 godzin dydaktycznych (1
godzina dydaktyczna = 45 minut) zajęć edukacyjno-terapeutycznych z
wykorzystaniem dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 50% liczby godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno –
terapeutycznych z wykorzystaniem dogoterapii.
3.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4.Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
5.Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 150 godzin dydaktycznych zajęć edukacyjno –
terapeutycznych z wykorzystaniem dogoterapii, przewidzianych dla
realizacji zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak
zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
6.Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia,
przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz już
przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego. Za
rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Zamawiający przekaże
Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek oraz wykaz
dzieci przysposobionych objętych wsparciem.
7.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023 r lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych zajęć do
realizacji, przy czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do 11
grudnia. Terminy zajęć dla poszczególnych uczestników będą ustalane
indywidualnie pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci/osobami
wyznaczonymi do kontaktu w danej placówce.
8.Zamawiający zakłada, że w 2022 roku przeprowadzonych zostanie 100
godzin dydaktycznych spotkań, natomiast w 2023 roku – 50 godzin
dydaktycznych zajęć, z możliwością ich przeniesienia między latami.
9.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (ul. Graniczna 29)
i Bielsku-Białej (ul. Modrzewskiego 12). Zajęcia będą odbywały się od
poniedziałku do niedzieli, między godziną 9:00 a 18:00. Pierwsze
spotkanie będzie miało charakter zapoznawczy i pozwoli Wykonawcy na
ustalenie potrzeb dzieci, co będzie stanowiło podstawę do opracowania
programów zajęć dla poszczególnych grup.
10.Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem dogoterapii
będzie wspieranie rozwoju dzieci, w szczególności poprzez: naukę
koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie
prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu
negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki;
rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności
ruchowej.
11.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
12.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
1)Realizacja zajęć edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem
dogoterapii przy użyciu pomocy dydaktycznych i innych niezbędnych
materiałów zabezpieczonych przez Wykonawcę we własnym zakresie;
2)Informowanie Zamawiającego o planowanych terminach zajęć z minimum 1
dniowym wyprzedzeniem
3)Kontakt z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia oraz objętych
wsparciem. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę placówek oraz dane
kontaktowe do rodziców/opiekunów dzieci w celu ustalenia terminów
spotkań;
4)Przygotowanie programów zajęć dostosowanych do wieku uczestników i ich
potrzeb oraz przekazanie ich Zamawiającemu (po podpisaniu umowy);
5)Zebranie od osób upoważnionych (dyrektorów/kierowników/opiekunów
placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej) podpisów na listach
potwierdzających przeprowadzenie zajęć w danej placówce, wskazujących
dzień ich realizacji oraz wymiar czasowy, a także liczbę uczestników
(wzór listy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego);
6)Zebranie na listach obecności podpisów rodziców/opiekunów dzieci
przysposobionych biorących udział w zajęciach (wzór listy zostanie
przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego)
7)Rozdanie i zebranie wśród osób wyznaczonych do kontaktu w danej
placówce/rodziców/opiekunów dzieci objętych wsparciem ankiet
ewaluacyjnych, przekazanych przez Zamawiającego;
8)Stała współpraca z Zamawiającym, w tym informowanie o ewentualnych
problemach.
13.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b.Koszt dojazdu osób prowadzących zajęcia;
c.Koszt przygotowania zajęć, zapewnienia zwierząt do realizacji zajęć,
materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć;
d.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów prawa krajowego, w
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
– 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
– 85312500-4 – Usługi rehabilitacyjne.
IV.Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023 roku lub do wyczerpania limitu godzin (z uwzględnieniem
prawa opcji).
V.Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą się odbywały w placówkach pieczy zastępczej zlokalizowanych
na terenie województwa śląskiego, w których przebywają dzieci
korzystające z zajęć oraz w siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w
Katowicach i Bielsku-Białej. Zamawiający zapewni sale do realizacji
zajęć.
VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35647

Skip to content