ŚOA.AK.331.1.16.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi konsultacji seksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.

Nr: ŚOA.AK.331.1.16.2021.US

I.Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi konsultacji
seksuologicznych dla rodziców adopcyjnych będących uczestnikami projektu
pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 70 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) konsultacji
seksuologicznych dla rodziców adopcyjnych, będących uczestnikami
projektu pn. „ W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych.”
2.Konsultacje w zależności od potrzeb mogą być prowadzone w formie
indywidualnych
i grupowych spotkań dla rodzin, jak również obejmować spotkania z
dziećmi.
3.Spotkania stacjonarne będą realizowane w Katowicach przy ul.
Granicznej 29 i/lub w Bielsku-Białej przy ul. Modrzewskiego 12.
Zamawiający zapewnia gabinety do realizacji spotkań.
4.W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający
dopuszcza realizację konsultacji w sposób zdalny, czyli z wykorzystaniem
odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć platformy
internetowej, którą zapewnia Wykonawca. Udział w konsultacjach na
platformie internetowej powinien być możliwy za pośrednictwem komputera
stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu lub telewizora połączonego z
internetem, który obsługuje podstawowe przeglądarki internetowe jak
Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari za pośrednictwem łącza
internetowego. W wyjątkowych sytuacjach ( np. na prośbę uczestników
zamówienia), Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsultacji w
formie telefonicznej, mailowej lub przez komunikator typu skype w czasie
ustalonym pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem. Z tytułu realizacji usługi
w trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem
ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).
5.Uczestnikami konsultacji będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na
terenie województwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada
Zamawiający.
6.Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 11 grudnia 2021
roku lub do wyczerpania limitu konsultacji do realizacji, od
poniedziałku do soboty w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy
Wykonawcą a uczestnikami i Zamawiającym.
7.Celem konsultacji będzie m.in. kształtowanie wiedzy rodziców
adopcyjnych nt. rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, norm
seksuologicznych oraz przejawów zaburzeń w tym obszarze, a także
budowanie ich umiejętności w zakresie prowadzenia z dzieckiem rozmów o
seksualności, właściwego reagowania na przejawy seksualności u dziecka,
a także pomocy dziecku wykazującemu problematyczne zachowania seksualne.
Konsultacje mają również służyć udzieleniu rodzinom wsparcia
psychologicznego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
– 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
IV.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2021r lub do wyczerpania
limitu konsultacji do realizacji.
V.Miejsce realizacji zamówienia:
1.Katowice ul. Graniczna 29 i/lub Bielsko-Biała ul. Modrzewskiego 12,
Zamawiający zapewnia gabinety do realizacji spotkań
lub
2.w trybie zdalnym.
VI.Termin składania ofert: 17 września 2021 r. godz. 8.00.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32964

Skip to content