ŚOA.AK.331.1.15.2021.US – „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwoju psychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.

Nr: ŚOA.AK.331.1.15.2021.US


I.Nazwa zamówienia: „Wybór osób do realizacji diagnoz rozwoju
psychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 50 diagnoz rozwoju
psychoruchowego dzieci będących uczestnikami projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2.Diagnoza, w zależności od wieku dziecka, będzie obejmowała ocenę jego
rozwoju m.in.
w następujących sferach:
rozwój motoryczny;
komunikowanie się i mowa;
naśladowanie;
procesy poznawcze;
koordynacja wzrokowo-ruchowa;
umiejętności społeczne.
3.Na diagnozę składać się będą m.in.:
Wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
Analiza dokumentacji dot. dziecka m.in. dokumentacji medycznej, opinii
ze szkoły/przedszkola, opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
itp. w przypadku jej posiadania i udostępnienia przez rodziców/opiekunów
dziecka;
Ocena całościowego rozwoju dziecka przy wykorzystaniu Monachijskiej
Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR) i/lub Profilu
Psychoedukacyjnego (PEP-3-PL) i/lub Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego
(KORP) i/lub innego narzędzia diagnostycznego służącego do oceny rozwoju
dziecka – narzędzia diagnostyczne zostaną dobrane indywidualnie z
uwzględnieniem ich przeznaczenia dla konkretnych grup wiekowych;
Sporządzenie opinii z wynikami diagnozy oraz przygotowanie
indywidualnego programu terapeutycznego;
Spotkanie konsultacyjne dla rodziców/opiekunów, na którym omówienie
zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy oraz przekazane zostaną
zalecenia dot. ewentualnej dalszej diagnozy i pracy z dzieckiem.
4.Każda diagnoza będzie obejmowała minimum 2 spotkania i będzie
prowadzona przez Diagnostę 1 przy wsparciu Diagnosty 2 (konsultacji
wyników obserwacji oraz współpraca przy opracowaniu indywidualnego
programu terapeutycznego).
5.Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia
2021 roku lub do wyczerpania limitu diagnoz, od poniedziałku do soboty,
w terminach i godzinach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a
rodzicami/opiekunami dzieci zgłoszonych do diagnozy, a także
Zamawiającym (dotyczy diagnoz realizowanych w Bielsku-Białej w gabinecie
zapewnionym przez Zamawiającego).
6.Diagnozą objęte zostanie maksymalnie 50 dzieci zgłoszonych do
przysposobienia i przysposobionych z terenu województwa śląskiego w
wieku od 6 msc. do 13 r. ż. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę dzieci,
które mają zostać objęte tą formą wsparcia.
7.Celem diagnozy będzie ocena poziomu funkcjonowania dziecka w różnych
obszarach jego rozwoju, określenie jego mocnych i słabych stron, a także
ustalenie potrzeb dziecka i możliwości ich zaspokojenia. Na podstawie
przeprowadzonej diagnozy opracowany zostanie indywidualny program
terapeutyczny dla każdego z dzieci.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne.
IV.Termin składania ofert: 17 września 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: do dnia 11 grudnia 2021r.
VI.Miejsce wykonania: Diagnoza będzie prowadzona w miejscu wskazanym
przez Wykonawcę na terenie Katowic lub w innym mieście subregionu
centralnego województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości nie
większej niż 30 km od Katowic, oraz w Bielsku-Białej w gabinecie
zapewnionym przez Zamawiającego.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32963

Skip to content