ŚOA.AK.331.1.13.2021.US – Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
Nr. ŚOA.AK.331.1.13.2021.US


I.Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą
podczas szkoleń, warsztatów i spotkań organizowanych na terenie miasta
Katowice w ramach projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”, realizowanego przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
III.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie
miasta Katowice. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i
dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu określonej
liczby:
– składników przerw kawowych – 470 porcji,
– składników obiadów (zupa+ drugie danie+ napój) – 375 porcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych –
tryb pozakonkursowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 55520000-1 – Usługi
dostarczania posiłków.
IV.Termin składania ofert: 03 września 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: do dnia 22 grudnia 2021r.
VI.Miejsce wykonania: miasto Katowice
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP:https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32875

Skip to content