ŚOA.AK.331.1.14.2021.US – Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach.
Nr. ŚOA.AK.331.1.14.2021.US

Nazwa zamówienia: Wybór osób do realizacji usługi coachingu rodzicielskiego
dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin
dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingu
rodzicielskiego dla rodziców adopcyjn
2.Uczestnikami coachingu będą rodzice adopcyjni zamieszkujący na terenie
województwa śląskiego. Za rekrutacje uczestników odpowiada Zamawiający.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia
2021 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych coachingu do
realizacji, od poniedziałku do soboty, w godzinach ustalonych przez
Wykonawcę z uczestnikami coachingu i Zamawiającym.
4.W zależności od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb uczestników usługa
będzie realizowana w formie stacjonarnej –w siedzibie Zamawiającego w
Katowicach przy ul. Granicznej 29 i/lub w Oddziale Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Bielsku-Białej przy ul. Modrzewskiego 12 i/lub w formie
zdalnej.
5.W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników) Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji coachingu w formie telefonicznej,
mailowej lub przez komunikator skype.
6.W przypadku realizacji spotkań w formie zdalnej Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego
typu zajęć, platformy internetowej i udzielenia uczestnikom
nieodpłatnego dostępu do niej. Udział w konsultacjach na platformie
powinien być możliwy za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa,
tabletu lub telewizora połączonego z Internetem, który obsługuje
podstawowe przeglądarki internetowe jak Google Chrome, Mozilla Firefox
czy Safari za pośrednictwem łącza internetowego.
7.Celem coachigu będzie wsparcie rodziców adopcyjnych w procesie
wychowywania dziecka, poprzez wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców oraz
pogłębianie więzi między rodzicami a dziećmi. Podczas sesji,
realizowanych jako spotkania indywidualne, w parach lub przy udziale
dziecka/dzieci, wypracowywane będą narzędzia i umiejętności poprawiające
jakość wzajemnych relacji, a także zwiększające umiejętność wydobywania
zasobów dziecka oraz dostrzegania jego mocnych stron. Realizacja usługi
obejmować będzie m.in. następujące obszary rozwoju kompetencji
rodzicielskich:
– radzenie sobie z trudnymi emocjami w relacjach z dzieckiem;
– wzmacnianie więzi rodzinnych;
– poprawa komunikacji między rodzicem a dzieckiem;
– zwiększanie pewność siebie w roli rodzica oraz świadomości własnych
zasobów;
– wzmacnianie umiejętności wyznaczania wspólnych celów w relacji dziecko
– rodzic;
– wzmacnianie umiejętności rozwijania w dziecku właściwego poczucia
własnej wartości i dobrej samooceny.
8. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne.
IV.Termin składania ofert: 06 września 2021 r. godz. 8.00.
V.Termin wykonania zamówienia: 11.12.2021r.
VI.Miejsce wykonania: w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul.
Granicznej 29 i/lub w Oddziale Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w
Bielsku-Białej przy ul. Modrzewskiego 12 i/lub w formie zdalnej.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/32882

Skip to content