ŚOA.AK.3321.US.2.2021 – Realizacja cyklu filmów edukacyjnych dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.US.2.2021

Nazwa: Realizacja cyklu filmów edukacyjnych dla uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.


1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu filmów edukacyjnych dla
rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców adopcyjnych składający się
z 15 niezależnych filmów w ramach następujących modułów tematycznych:
a.Moduł I – Jak wspierać rozwój dziecka kreatywnie – 3 filmy,
b.Moduł II – Dzieci agresywne, dzieci nadpobudliwe, dzieci nieśmiałe – 3
filmy,
c.Moduł III – Diagnoza, terapia i wsparcie dziecka z zaburzeniami
neurorozwojowymi – 3 filmy,
d.Moduł IV – Więzi – dlaczego przywiązanie jest takie ważne? – 3 filmy,
e.Moduł V – Wsparcie preadopcyjne – o czym każdy przyszły rodzic
adopcyjny wiedzieć powinien – 3 filmy.

2. Czas trwania każdego filmu – nie mniej niż 10 minut i nie więcej niż
15 minut.

3. Wykonawca zobligowany jest do zamieszczenia ww. filmów na zapewnionej
we własnym zakresie platformie, oraz udostępnienia danych dostępowych do
tej platformy uczestnikom oraz Zamawiającemu w celu umożliwienia
odtworzenia materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie.

4. Usługa ma zostać zrealizowana od dnia zawarcia umowy do dnia 30
kwietnia 2021r. Wykonawca przed zamieszczeniem ww. filmów na platformie
winien uzyskać od Zamawiającego akceptację scenariusza/konspektu
filmowego oraz akceptację nagranego filmu. Każda z powyższych czynności
Zamawiającego będzie trwać nie dłużej niż 3 dni robocze i wlicza się w
termin realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo
nanoszenia uwag i ingerencję w treść filmów.

5. Celem realizacji cyklu filmów edukacyjnych jest przygotowanie
zagadnień w taki sposób, by uczestnik miał możliwość odtworzenia
materiału w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie, a także by
samodzielnie mógł pogłębiać wiedzę.

6.Zamawiający zastrzega sobie wskazanie specjalistów (pracowników
Zamawiającego), którzy uczestniczyć będą w wykonaniu Modułu V
niniejszego zamówienia i wystąpią w filmach nieodpłatnie.

7. Termin składania ofert: 15 luty 2021 r. godz. 8.00.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30442

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content