ŚOA.AK.3321.US.3.2021 – Superwizja indywidualna i grupowa w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.US.3.2021

Nazwa: Superwizja indywidualna i grupowa w ramach projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.


1.Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji
indywidualnej i grupowej dla pracowników ośrodków adopcyjnych
(psychologów i pedagogów).
2.Celem superwizji indywidualnej i grupowej będzie rozwiązywanie
trudności merytorycznych
i emocjonalnych personelu ośrodków adopcyjnych związanych z wykonywaniem
przez niego pracy zawodowej, a w konsekwencji podniesienie jej
efektywności.
3.Superwizja indywidualna i grupowa będzie dotyczyła wszystkich obszarów
związanych
z realizacją zadań przez pracowników ośrodków adopcyjnych, w tym:
a.diagnozy psychologiczno – pedagogicznej kandydatów na rodziców
adopcyjnych oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia,
b.wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzin, w tym prowadzonej
terapii,
c.grupowych form szkoleń lub wsparcia dla kandydatów do przysposobienia
dziecka,
d.pracy w zespole,
e.przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu (pomoc w radzeniu
sobie
z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem i instytucjami).
4.Realizacja usług superwizji indywidualnej i grupowej odbywać się
będzie w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w
godzinach i terminach ustalonych przez strony z co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem, w trybie zdalnym oraz stacjonarnie – w siedzibach
następujących ośrodków adopcyjnych:
a)Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, ul. Graniczna 29;
b)Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, ul. Skautów 1;
c)Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, ul.
Sobieskiego 17b;
d) Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Rybniku, ul. Miejska 13B,
e) Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, ul.
Modrzewskiego 12;
W przypadku prowadzenia spotkań superwizyjnych w trybie zdalnym
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi na odpowiedniej,
dostosowanej do prowadzenia tego typu spotkań, platformie internetowej,
którą zapewni na swój koszt. W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę
uczestników), Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsultacji w
formie telefonicznej, mailowej lub przez komunikator np. skype. Udział w
konsultacjach na platformie powinien być możliwy za pośrednictwem
komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub telewizora połączonego z
Internetem, który obsługuje podstawowe przeglądarki internetowe jak
Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari za pośrednictwem łącza
internetowego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał uczestnikom
zgłoszonym do konsultacji hasło/link, które umożliwią zalogowanie się na
odpowiedniej platformie edukacyjnej.
5.    Superwizja dla poszczególnych ośrodków adopcyjnych będzie realizowana
w wymiarze czasowym odpowiadającym zgłaszanym potrzebom. Łączna liczba
godzin superwizji indywidualnej i grupowej do zrealizowania dla
wszystkich wyżej wymienionych ośrodków adopcyjnych: maksymalnie 100
godzin zegarowych.
6.    Uczestnikami spotkań superwizyjnych będą pracownicy (pedagodzy i
psycholodzy) zatrudnieni
w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjnych z terenu
województwa śląskiego.
7.    Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.    Koszt wynagrodzenia superwizora,
b.    Koszt użytkowania platformy internetowej, za pomocą której prowadzone
będą konsultacje.
c.    Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
d.    Koszty ewentualnego dojazdu do ośrodka.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

IV.Termin składania ofert: 12 marca 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie BIP:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30626

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content