ŚOA.AK.331.2.Up.1.2021 – Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.331.2.Up.1.2021

Nazwa: Obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych w wymiarze 30
godzin miesięcznie. Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie
obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego oraz Oddziałów
zamiejscowych. Szczegółowy harmonogram pracy (rozplanowanie dni i godzin
pracy) obejmujący również pracę w sytuacjach awaryjnych ustalony
zostanie po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
Przez sytuację awaryjną Zamawiający rozumie awarię uniemożliwiającą
normalne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza częściowe wykonywanie przedmiotu zamówienia poza
siedzibą Zamawiającego i Oddziałów zamiejscowych za pomocą technik
informatycznych, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2.Ilość urządzeń:
•50 stanowisk komputerowych,
•5 serwerów,
•5 dysków sieciowych,
•30 urządzeń peryferyjnych.
3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
4.Termin wykonania zamówienia: od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia 31
grudnia 2021r.
5.Miejsce wykonania:
Siedziba Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach , ulica Graniczna
29,
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej,
ulica Modrzewskiego 12;
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie, ulica
Sobieskiego 17b;
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Rybniku, ulica
Miejska 13b.
6.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72000000-5 – Usługi
informatyczne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30938

 Wyjaśnienia Zamawiającego postępowanie na obsługe informatyczna 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content