ŚOA.AK.331.1.US.6.2021 – Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.331.1.US.6.2021

Nazwa: Wybór osób do realizacji usług psychoterapeutycznych
dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 200 godzin wsparcia
psychoterapeutycznego dla rodzin adopcyjnych w gabinecie wskazanym przez
Zamawiającego, mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach przy ulicy Granicznej 29.
2.Uczestnikami zamówienia będą rodziny adopcyjne biorące udział w
projekcie – W stronę rodziny-wsparcie usług adopcyjnych, mieszkające na
terenie województwa śląskiego.
3.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30
listopada 2021r. od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych przez
Zamawiającego.
4.Celem realizacji zamówienia jest pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin
adopcyjnych, szczególnie w zakresie zaburzeń u dzieci, jak również
wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców.
5.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Zapewnienie materiałów potrzebnych do prowadzenia usług
psychoterapeutycznych
(w tym odpowiednich kwestionariuszy diagnostycznych, testów, pomocy
dydaktycznych – jeśli takie są wymagane).
b.Realizowanie wsparcia psychoterapeutycznego w gabinecie wskazanym
przez Zamawiającego, mieszczącego się w siedzibie Śląskiego Ośrodka
Adopcyjnego w Katowicach, zgodnie z ustalonym harmonogramem .
c. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów,
dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań,
itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym
terminie.
6.Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
IV.Termin składania ofert: 07 kwietnia 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30943

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content