ŚOA.AK.3321.US.5.2021 – Wybór osób do realizacji konsultacji specjalistycznych dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

Zamawiający: Województwo Śląskie – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach,
Nr: ŚOA.AK.3321.US.5.2021

Nazwa: Wybór osób do realizacji konsultacji
specjalistycznych dla uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie
usług adopcyjnych


1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 100 godzin
zegarowych konsultacji specjalistycznych, w tym maksymalnie 75 godzin
konsultacji dla rodziców adopcyjnych wychowujących dzieci krzywdzone –
ofiary przemocy (w tym przemocy seksualnej) oraz maksymalnie 25 godzin
konsultacji dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, zaangażowanych w proces adopcji.
2.Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miejscu (gabinecie)
wskazanym przez Wykonawcę, zlokalizowanym w aglomeracji śląskiej, w
odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego.
3.W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju Zamawiający
dopuszcza realizację konsultacji w sposób zdalny, czyli z wykorzystaniem
odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia tego typu zajęć platformy
internetowej, którą zapewnia Wykonawca. Udział w konsultacjach na
platformie internetowej powinien być możliwy za pośrednictwem komputera
stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu lub telewizora połączonego z
internetem, który obsługuje podstawowe przeglądarki internetowe jak
Google Chrome, Mozilla Firefox czy Safari za pośrednictwem łącza
internetowego. W wyjątkowych sytuacjach ( np. na prośbę uczestników
zamówienia), Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji konsultacji w
formie telefonicznej, mailowej lub przez komunikator typu skype w czasie
ustalonym pomiędzy Wykonawcą a uczestnikiem. Z tytułu realizacji usługi
w trybach wymienionych w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługują
względem Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia poza wynagrodzeniem
ofertowym (czyli tym, wyszczególnionym w formularzu cenowym).
4.Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający, który przekaże
Wykonawcy listę uczestników wraz z ich numerem telefonu i adresem
e-mail.
5.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 20
listopada 2021r. od poniedziałku do niedzieli w godzinach między 08:00 a
20:00, w terminach ustalonych przez Wykonawcę indywidualnie z
uczestnikami.
6.Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie specjalistycznego
wsparcia dla rodzin adopcyjnych wychowujących dzieci krzywdzone – ofiary
przemocy (w tym przemocy seksualnej) oraz wsparcie specjalistów
pracujących w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, zaangażowanych w proces adopcji.
7.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Zapewnienie gabinetu zlokalizowanego w aglomeracji śląskiej, w
odległości nie większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego.
b.Zapewnienie do realizacji zamówienia platformy internetowej
dostosowanej do prowadzenia konsultacji on-line.
c.Przekazanie uczestnikom zgłoszonym do konsultacji hasła/linku
umożliwiających zalogowanie się na odpowiedniej platformie internetowej.
d.Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań, w tym wykazu
uczestników korzystających ze wsparcia w danym miesiącu.
e.Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów,
dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań,
itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym
terminie.
8.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a.Koszt wynagrodzenia specjalisty prowadzącego konsultacje.
b.Koszt użytkowania platformy internetowej, za pomocą której prowadzone
będą konsultacje.
c.Koszty użytkowania gabinetu.
d.Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
(Dz.U z 2021 r., poz. 367), oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19

IV.Termin składania ofert: 19 marca 2021 r. godz. 8.00.
V.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie
BIP: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/30776

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content