ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP – Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.2.4.2021.UP


I.Nazwa zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
– Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej.
II.Zamawiający: Województwo Śląskie Śląski Ośrodek Adopcyjny w
Katowicach
III.Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w
pomieszczeniach zajmowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
– Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej, (43-300)
przy ulicy Modrzewskiego 12. Powierzchnia objęta sprzątaniem: 270,39 m2
, w tym 202,14 m2 –(pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa,
pomieszczenie socjalne, korytarz, toalety) oraz 68,25 m2 –
(pomieszczenie techniczne i sala diagnostyczno-terapeutyczna –
pomieszczenia służące do realizacji projektu pod nazwą „W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych” w ramach prowadzonej działalności
terapeutycznej i diagnostycznej).
2.Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3.Świadczenie usługi odbywać się będzie od poniedziałku do piątku,
wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne. Niektóre
określone czynności będą odbywać się sporadycznie w okresie
obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym. Zamawiający
dopuszcza możliwość wizji lokalnej w terminie od dnia 13 września 2021r.
do dnia 17 września 2021. Wykonawca winien ustalić termin i godzinę
wizji lokalnej z kierownikiem (lub osobą zastępującą) Oddziału pod
numerem telefonu: 501-359-760 , e-mail: oaobielsko@poczta.onet.pl.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-00F6/19
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 90910000-9 – Usługi sprzątania.
IV.Termin wykonania zamówienia:
od dnia 01 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
V.Miejsce realizacji zamówienia:
siedziba Oddziału ds. adopcji i wspierania rodziny w Bielsku-Białej
(43-300), ulica Modrzewskiego 12;
VI.Termin składania ofert: 22 września 2021 r. godz. 8.00.
VII.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na
stronie: https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33012

Skip to content