ŚOA.AK.331.2.1.2022.Up -Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.

I. Nr: ŚOA.AK.331.2.1.2022.Up
II. Nazwa zamówienia: Sukcesywną dostawę materiałów biurowych do
Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz Oddziałów zamiejscowych.
III. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych
wraz z wniesieniem do siedziby Śląskiego Ośrodka w Katowicach (40-017),
ul. Graniczna 29 oraz:
a.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Rybniku: ul. Miejska 13B
b.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Bielsku-Białej:
Modrzewskiego 12
c.Oddziału ds. adopcji wspierania rodziny w Częstochowie: ul. Jana III
Sobieskiego 17 b.
Wykonawca będzie dostarczał zamawiane artykuły biurowe własnym środkiem
transportu na własne ryzyko oraz koszt, w terminie do 48 godzin od
otrzymania okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz składał je we wskazanych pomieszczeniach.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych
zawartych w złożonej ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamawianych
materiałów biurowych do maksymalnej kwoty nie przekraczającej130 000 zł
netto – po zawarciu stosownego aneksu.
Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
ewentualnych znaków towarowych, marki, producenta, dostawcy oznacza, iż
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Materiały
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład,
zastosowany materiał, kolor, odcień, estetyka itp.) jakim muszą
odpowiadać materiały oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się
nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia,
dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i
cechach użytkowych, co najmniej na poziomie wskazanego produktu.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe,
30197644-2 – Papier kserograficzny,
30199500-5 – Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i
podobne wyroby,
30199230-1 – Koperty,
30197200-8 – Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru.
VI. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2022r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38601
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08 listopada 2022 r., godz. 08:00.

Skip to content