ŚOA.AK.331.1.8.2022.US – Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny– wsparcie usług adopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.8.2022.US

1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii czaszkowo-krzyżowej
(cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny
– wsparcie usług adopcyjnych”
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji terapii
czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników projektu pod
nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
Celem terapii będzie m.in. poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu
nerwowego, eliminowanie negatywnych skutków stresu oraz redukowanie
występujących w ciele napięć, będących konsekwencją traumatycznych
doświadczeń.
Zamówienie zostało podzielone na dwie następujące części:
Część I – Usługa realizacji maksymalnie 140 sesji (1 sesja = ok. 50
minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników
projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na
terenie Katowic lub innego miasta województwa śląskiego zlokalizowanego
w odległości nie większej niż 30 km od Katowic. Usługa będzie
realizowana do 10 grudnia 2022 roku w gabinecie zapewnionym przez
Wykonawcę.
Część II – Usługa realizacji maksymalnie 60 sesji (1 sesja = ok. 50
minut) terapii czaszkowo-krzyżowej (cranio-sacralnej) dla uczestników
projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” na
terenie Bielska-Białej lub innego miasta województwa śląskiego
zlokalizowanego w odległości nie większej niż 50 km od Bielska-Białej.
Usługa będzie realizowana do 10 grudnia 2022 roku w gabinecie
zapewnionym przez Wykonawcę.
3.Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało
podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części
zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
– 98333000-6 – Masaże
5.Termin wykonania zamówienia: Część I – II – do dnia 10 grudnia 2022
roku lub do wyczerpania limitu sesji terapii.
6.Miejsce realizacji zamówienia:
Część I – Katowice lub inne miasto województwa śląskiego zlokalizowane w
odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (Katowice,
ul. Graniczna 29), w gabinecie zapewnionym przez Wykonawcę.
Część II – Bielsko-Biała lub inne miasto województwa śląskiego
zlokalizowane w odległości nie większej niż 50 km od Bielska -Białej, w
gabinecie zapewnionym przez Wykonawcę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35888

Skip to content