ŚOA.AK.331.1.9.2022.US – Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu dlanastolatków dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.9.2022.US


1.Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy świadczącego usługę coachingu dla
nastolatków dla uczestników projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.
2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin dydaktycznych (1
godzina dydaktyczna = 45 minut) coachingu dla nastolatków, będących
uczestnikami projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych coachingu dla
nastolatków.
3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 200 godzin dydaktycznych coachingu dla nastolatków
przewidzianych dla realizacji zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak
zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
5. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia,
przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz już
przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, w wieku
od 12 do 18 lat. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć. W zależności od
wybranego modelu pracy, w spotkaniach mogą uczestniczyć
rodzice/opiekunowie dzieci.
6. Usługa ma być realizowana w formie indywidualnych lub grupowych
spotkań, w tym m.in. funkcjonujących jako grupy wsparcia (grupy do 8
osób), w zależności od potrzeb oraz przyjętej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą metodyki pracy.
7. Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10
września 2023 r lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych coachingu
do realizacji, przy czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do
11 grudnia. Spotkania maja być realizowane od poniedziałku do niedzieli,
w godzinach ustalonych przez Wykonawcę z uczestnikami coachingu i
Zamawiającym.
8. Zamawiający zakłada, że w 2022 roku przeprowadzonych zostanie 125
godzin dydaktycznych spotkań, natomiast w 2023 roku – 75 godzin
dydaktycznych spotkań, z możliwością ich przeniesienia między latami.
9. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb uczestników usługa
będzie realizowana w formie stacjonarnej – w wyznaczonych gabinetach na
terenie województwa śląskiego, zapewnionych przez Zamawiającego i/lub w
placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, zlokalizowanych na
terenie województwa śląskiego i/lub w formie zdalnej.
10. W wyjątkowych sytuacjach (np. na prośbę uczestników) Zamawiający
dopuszcza możliwość realizacji coachingu w formie telefonicznej,
mailowej lub przez komunikator skype.
11. W przypadku realizacji spotkań w formie zdalnej Wykonawca
zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do
prowadzenia tego typu zajęć, platformy internetowej i udzielenia
uczestnikom nieodpłatnego dostępu do niej. Udział w spotkaniach na
platformie powinien być możliwy za pośrednictwem komputera
stacjonarnego, laptopa, tabletu lub telewizora połączonego z Internetem,
który obsługuje podstawowe przeglądarki internetowe jak Google Chrome,
Mozilla Firefox czy Safari za pośrednictwem łącza internetowego.
12. Celem coachigu będzie wsparcie adolescentów w procesie dorastania,
poprzez wzmacnianie ich kompetencji osobistych i społecznych,
zwiększenie pewności siebie, świadomości swoich mocnych stron oraz
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Podczas sesji,
realizowanych jako spotkania indywidualne lub/i grupowe (w zależności od
potrzeb w spotkaniach mogą uczestniczyć rodzice/opiekunowie dzieci),
wypracowywane będą narzędzia i umiejętności poprawiające jakość
wzajemnych relacji, a także zwiększające umiejętność wydobywania zasobów
uczestników oraz dostrzegania przez nich swoich mocnych stron.
Realizacja usługi obejmować będzie m.in. następujące obszary rozwoju
kompetencji osobistych oraz społecznych:
a.radzenie sobie z trudnymi emocjami;
b.radzenie sobie w grupie rówieśniczej;
c.wzmacnianie więzi rodzinnych, poprawa relacji z rodzicami/opiekunami;
d.poprawa komunikacji między dzieckiem a rodzicem/opiekunem;
e.zwiększanie pewność siebie i poczucia własnej wartości, wzmacnianie
asertywności, świadomości własnych zasobów i samooceny;
f.wzmacnianie umiejętności wyznaczania celów na przyszłość i zwiększania
motywacji do działania;
g.nabycie umiejętności stosowania technik uważności i systematyczności;
h.wsparcie w odkrywaniu mocnych stron, rozwijaniu talentów i pasji.
13.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a.Przeprowadzenie coachingu dla nastolatków, w formie indywidualnej
lub/i grupowej, w terminach uprzednio ustalonych mailowo lub
telefonicznie.
b.Zapewnienie wszystkich narzędzi i materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia coachingu.
c.Zapewnienie do realizacji zamówienia platformy internetowej
dostosowanej do prowadzenia spotkań, w przypadku realizacji coachingu w
trybie on-line.
d.Przekazanie uczestnikom zgłoszonym do konsultacji hasła/linku
umożliwiających zalogowanie się na odpowiedniej platformie internetowej.
e.Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań w tym wykazu
potwierdzającego udział uczestników w poradnictwie wraz z datą i liczbą
zrealizowanych godzin oraz screenami potwierdzającymi udział we
wsparciu,
f.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi mu przez
Zamawiającego.
g.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
14.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
szczególności:
a)Koszt wynagrodzenia minimum 1 coacha,
b)Koszt dojazdu na miejsce świadczenia usług, a w przypadku sesji
odbywających się
w formie zdalnej koszt platformy do realizacji spotkań oraz udzielenia
uczestnikom nieodpłatnego dostępu do niej,
c)Koszt zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
coachingu;
d)Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego,
e)Wszelkie koszty jakie Wykonawca uzna za niezbędne i konieczne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju i GIS.
Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik Nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
– 85312320-8 Usługi doradztwa
Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2023
roku lub do wyczerpania limitu godzin (z uwzględnieniem prawa opcji).
Miejsce realizacji zamówienia: Spotkania będą prowadzone stacjonarnie
oraz zdalnie – w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb
uczestników. Spotkania stacjonarne będą w wyznaczonych gabinetach na
terenie województwa śląskiego, zapewnionych przez Zamawiającego i/lub w
placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, zlokalizowanych na
terenie województwa śląskiego. Spotkania zdalne będą realizowane przy
pomocy zapewnionej przez Wykonawcę odpowiedniej platformy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35890

Skip to content