ŚOA.AK.331.1.10.2022.US – Wybór wykonawcy terapeutycznych zajęć grupowych, zwykorzystaniem treningu zastępowania agresji – dla dzieci i młodzieży,uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.10.2022.US

1.Nazwa zamówienia: Wybór wykonawcy terapeutycznych zajęć grupowych, z
wykorzystaniem treningu zastępowania agresji – dla dzieci i młodzieży,
uczestników projektu pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin zegarowych
terapeutycznych zajęć grupowych z wykorzystaniem treningu zastępowania
agresji – dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. „W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:
– zwiększeniu do 25% liczby godzin zegarowych terapeutycznych zajęć
grupowych z wykorzystaniem treningu zastępowania agresji dla dzieci i
młodzieży
4.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5.Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
a) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
wykorzystania 200 godzin zegarowych zajęć przewidzianych dla realizacji
zamówienia, w okresie obowiązywania umowy;
b) prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak
zamówienie podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
c) skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
pisemnej.
6.Uczestnikami zajęć będą dzieci i/lub młodzież zgłoszone do
przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej oraz już przysposobione, zamieszkujące na terenie województwa
śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Zamawiający
przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć.
7.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 10 września
2023 r lub do wyczerpania limitu godzin zajęć do realizacji, przy czym
spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do 11 grudnia. Spotkania maja
być realizowane od poniedziałku do niedzieli, w godzinach ustalonych
przez Wykonawcę z rodzicami/opiekunami lub/i przedstawicielami danej
placówki.
8.Zamawiający zakłada, że w 2022 roku przeprowadzonych zostanie 120
godzin zegarowych spotkań, natomiast w 2023 roku – 80 godzin zegarowych
spotkań, z możliwością ich przeniesienia między latami.
9.Celem zajęć będzie w szczególności rozwijanie umiejętności radzenia
sobie ze złością i wyrażaniu jej w sposób społecznie akceptowany,
sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów, bez agresji w środowisku
rówieśniczym i rodzinnym. Zajęcia będą obejmować m.in. następujące
obszary:
– wzmacnianie metod i technik obniżenia poziomu agresji;
– trening umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych;
– nabycie technik redukcji i panowania nad uczuciem złości w trudnych i
prowokujących sytuacjach;
– przyswojenie adaptacyjnych wzorców reagowania na sytuacje wywołujące
stres, gniew oraz frustrację;
– nauczenie konkretnych umiejętności i zachowań prospołecznych.
10.Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Bielsku – Białej
lub Rybniku. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do niedzieli,
między godziną 9:00 a 18:00. Zamawiający zapewni sale do realizacji
przedmiotowych zajęć. Pierwsze spotkanie w każdej placówce będzie miało
charakter zapoznawczy i pozwoli Wykonawcy na ustalenie potrzeb dzieci,
co będzie stanowiło podstawę do opracowania programów zajęć dla
poszczególnych grup. Liczba godzin zajęć w poszczególnych placówkach
będzie uzależniona od liczby dzieci zgłoszonych do przysposobienia
biorących w nich udział oraz ilości grup, które zostaną w nich utworzone
– przy ewentualnym podziale na grupy Wykonawca powinien wziąć pod uwagę
wiek dzieci oraz ich potrzeby i możliwości. Liczba osób w grupie nie
może przekraczać 12. Zajęcia dla danej grupy będą realizowane z
częstotliwością odpowiadającą potrzebom jej uczestników, przy czym
powinny się one odbywać cyklicznie.
11.Realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
wirusem SARS-CoV-2, a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
12.Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a)Realizacja terapeutycznych zajęć grupowych z wykorzystaniem treningu
zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży, przy użyciu pomocy
dydaktycznych i innych niezbędnych materiałów zabezpieczonych przez
Wykonawcę we własnym zakresie;
b)Kontakt z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia. Zamawiający
przekaże Wykonawcy listę placówek w celu ustalenia terminów spotkań;
c)Przygotowanie programów zajęć dostosowanych do wieku uczestników i ich
potrzeb oraz przekazanie ich Zamawiającemu (po podpisaniu umowy);
d)Zebranie od osób upoważnionych (rodziców lub/i
dyrektorów/kierowników/opiekunów placówek instytucjonalnej pieczy
zastępczej) podpisów na listach potwierdzających przeprowadzenie zajęć w
danej placówce, wskazujących dzień ich realizacji oraz wymiar czasowy, a
także liczbę uczestników (wzór listy zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiającego);
e)Rozdanie i zebranie wśród osób wyznaczonych do kontaktu w danej
placówce/siedzibie ankiet ewaluacyjnych, przekazanych przez
Zamawiającego;
f)Stała współpraca z Zamawiającym, w tym informowanie o ewentualnych
problemach.
13.Kalkulacja kosztów musi zawierać:
a)Koszt wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia;
b)Koszt dojazdów osób prowadzących zajęcia;
c)Koszt przygotowania zajęć, materiałów oraz pomocy dydaktycznych
niezbędnych do realizacji zajęć;
d)Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
siedziby Zamawiającego;
e)Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów prawa krajowego, w
związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-COV-2.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 – Usługi
psychiatryczne lub psychologiczne,
14.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 10.09.2023 roku lub do wyczerpania
limitu godzin
(z uwzględnieniem prawa opcji).
15.Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywały się w placówkach instytucjonalnej pieczy
zastępczej zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub w
siedzibie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Bielsku – Białej
lub Rybniku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/35917

Skip to content