ŚOA.AK.331.1.11.2022.US – Usługa realizacji terapii psychologicznej dlauczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usługadopcyjnych”.

Zamawiający: Województwo Śląskie
Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.
Nr: ŚOA.AK.331.1.11.2022.US

1.Nazwa zamówienia: Usługa realizacji terapii psychologicznej dla
uczestników projektu pod nazwą „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja 200 godzin dydaktycznych (1
godzina dydaktyczna = 45 minut) terapii psychologicznej dla dzieci
biorących udział w projekcie pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług
adopcyjnych”.
2.Przewidywalna liczba godzin dydaktycznych terapii: 200, w tym 140
godzin w 2022 roku oraz 60 godzin w 2023 roku, z opcją przenoszenia
godzin terapii między latami.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji
polegającego na:

 • zwiększeniu do 25% liczby godzin dydaktycznych terapii
  psychologicznej.
  4.Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku
  nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawcy nie
  przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
  5.Prawo opcji realizowane będzie na następujących zasadach:
  a)Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji
  wykorzystania 200 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45
  minut) terapii psychologicznej dla dzieci, w okresie obowiązywania
  umowy;
  b)prawo opcji realizowane będzie na tych samych warunkach jak zamówienie
  podstawowe w ramach cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w
  Ofercie, stanowiącej załącznik do umowy;
  c)skorzystanie z prawa opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie
  pisemnej.
  6.Uczestnikami wsparcia będą dzieci/młodzież zgłoszone do
  przysposobienia i przysposobione, z terenu województwa śląskiego.
  7.Usługa ma być realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 9 września
  2023 r. lub do wyczerpania limitu godzin dydaktycznych terapii, przy
  czym spotkania w 2022 roku mogą być realizowane do 10 grudnia.
  8.Spotkania będą się odbywać od poniedziałku do soboty, w terminach
  ustalonych pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/opiekunami dzieci objętych
  wsparciem. W zależności od potrzeb, preferencji uczestników oraz
  sytuacji epidemicznej terapia będzie prowadzona w formie stacjonarnej
  i/lub zdalnej.
  9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gabinetu do realizacji
  terapii w formie stacjonarnej na terenie Katowic lub innego miasta
  położonego na terenie województwa śląskiego zlokalizowanego w odległości
  nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego (Katowice, ul.
  Graniczna 29) oraz odpowiedniej, dostosowanej do prowadzenia spotkań
  terapeutycznych platformy, w przypadku ich realizacji w formie online.
  10.Celem działania będzie udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom
  zgłoszonym do przysposobienia i przysposobionym obejmującego ocenę
  występujących problemów i trudności oraz pomoc dziecku w radzeniu sobie
  z nimi. Doraźnie pomocą objęci zostaną również rodzice dzieci
  korzystających z terapii psychologicznej – pomoc w zrozumieniu zachowań
  dziecka oraz udzielenie wskazówek dotyczących jego wspierania i
  wychowania.
  11.Uwaga: realizacja przedmiotu zamówienia powinna przebiegać zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności
  dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w
  realizacji usługi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w związku z
  wirusem SARS-CoV-2 a także innymi wytycznymi wydanymi przez uprawnione
  Organy w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Na potrzeby realizacji zamówienia
  przyjmuje się, iż Organizatorem w rozumieniu powyższych
  przepisów/wytycznych jest Wykonawca.
  12.Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
  a.Realizacja terapii psychologicznej;
  b.Zapewnienie gabinetu do realizacji spotkań odbywających się w formie
  stacjonarnej;
  c.Zapewnienie platformy do realizacji spotkań odbywających się w formie
  zdalnej;
  d.Zapewnienie materiałów potrzebnych do realizacji wsparcia
  (kwestionariuszy, testów, pomocy dydaktycznych, itp. – jeśli będą one
  niezbędne);
  e.Ustalanie terminów spotkań z rodzicami/opiekunami dzieci objętych
  wsparciem i przekazywanie Zamawiającego ich harmonogramu z minimum 5
  dniowym wyprzedzeniem;
  f.Przygotowanie, na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego,
  dokumentacji z realizacji działań w ramach projektu pn. „W stronę
  rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”
  g.Realizacja zamówienia zgodnie z zapisami aktualnych Wytycznych w
  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
  Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi
  mu przez Zamawiającego.
  h.Realizacja zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa.
  13.Kalkulacja kosztów dokonana przez Wykonawcę powinna uwzględniać w
  szczególności:
  a.Koszt wynagrodzenia terapeuty/terapeutów;
  b.Koszt dojazdu terapeuty/terapeutów na miejsca prowadzenia spotkań;
  c.Koszt zapewnienia gabinetu do realizacji terapii w formie
  stacjonarnej;
  d.Koszt zapewnienia platformy do realizacji terapii w formie online i
  udzielenia do niej bezpłatnego dostępu uczestnikom wsparcia;
  e.Koszt zapewnienia testów, narzędzi, materiałów itp. niezbędnych do
  przeprowadzenia spotkań;
  f.Koszt prowadzenia dokumentacji projektowej i jej dostarczenia do
  siedziby Zamawiającego;
  g.Wszystkie koszty jakie Wykonawca uzna za konieczne i niezbędne do
  prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz konieczne do
  poniesienia w związku ze stosowaniem przepisów w sprawie ustanowienia
  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
  epidemii oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS.
  Kwota, którą Wykonawca wyszczególni w Formularzu ofertowym (załącznik nr
  1 do niniejszego zapytania ofertowego) musi stanowić ostateczną wartość
  i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
  przedmiotu zamówienia.
  Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą W stronę
  rodziny – wsparcie usług adopcyjnych. Sygnatura projektu:
  WND-RPSL.09.02.07-24-0C18/20
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): – 85121270-6 Usługi
  psychiatryczne lub psychologiczne.
  III.Termin wykonania zamówienia:
  Od dnia podpisania umowy do dnia 09.09.2023 roku lub do wyczerpania
  limitu godzin terapii, przy czym w grudniu 2022 roku usługa będzie
  realizowana do dnia 10 grudnia.
  IV.Miejsce realizacji zamówienia: katowice lub inne miasto województwa
  śląskiego zlokalizowane w odległości nie większej niż 30 km od siedziby
  Zamawiającego (Katowice, ul. Graniczna 29), w gabinecie zapewnionym
  przez Wykonawcę. Terapia będzie realizowana również w formie zdalnej.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie:
  https://soakat.bip.gov.pl/publiccontracts/view/36131

Skip to content